Определение №184 от 8.6.2016 по ч.пр. дело №334/334 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 184

гр. София, 08.06.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на шести юни две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ МИТОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

като изслуша докладваното от съдия Д. ДРАГНЕВ гр.д. № 2204 по описа за 2016 г. приема следното:
Производството е по реда на чл.307, ал.1 от ГПК.
Образувано е по молба на С. П. Г. за отмяна на влезлите в сила решение от 22.05.2015 г. по гр.д. №15204 по описа за 2013 г. на Софийски градски съд, Въззивно отделение, ІV – Д състав, и на решение № ІІ – 70 – 60 от 12.06.2013 г., постановено по гр.д. № 55885 по описа за 2011 г. на Софийски районен съд, ІІ ГО, 70 с-в. Молителят твърди, че синът му е лъжесвидетелствал по делото в съдебно заседание на 06.12.2012 г. и решенията се основават на неговите неверни показания, поради което моли те да бъдат отменени на основание чл.303, ал.1, т.2 от ГПК.
Ответницата по молбата М. Ч. я счита за недопустима като просрочена, а по същество-за неоснователна. Моли тя да бъде оставена без разглеждане или без уважение.
Съставът на Върховния касационен съд, Трето отделение на Гражданска колегия, по допустимостта на молбата приема следното:
Молбата е подадена в срок и отговаря на изискванията на чл.306, ал.1 от ГПК, поради което трябва да бъде допусната до разглеждане в открито заседание.
Воден от горното, съставът на Върховния касационен съд на РБ, Гражданска колегия, Трето отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на С. П. Г. за отмяна на влезлите в сила решение от 22.05.2015 г. по гр.д. №15204 по описа за 2013 г. на Софийски градски съд, Въззивно отделение, ІV – Д състав, и на решение № ІІ – 70 – 60 от 12.06.2013 г., постановено по гр.д. № 55885 по описа за 2011 г. на Софийски районен съд, ІІ ГО, 70 с-в.
Делото да се докладва на Председателя на отделението за насрочване в публично съдебно заседание.
Определението е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар