Определение №185 от 43210 по ч.пр. дело №1096/1096 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 185

гр. София, 20.04.2018г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на деветнадесети април две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

изслуша докладваното от съдия Николова ч.т.д. № 1096/2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното.

Постъпила е молба на [фирма], [населено място], за спиране изпълнението на въззивно решение № 854 от 11.04.2018 г., постановено по т.д. № 77/2018 г. по описа на Софийски апелативен съд. С него е потвърдено решение № 314 от 04.02.2016 г. по т.д. № 6433/2015 г. на Софийски градски съд, с което молителят [фирма], [населено място], е осъден да заплати на [фирма], [населено място] на основание чл. 403, ал. 1 от ЗЗД сумата от 34 027.82 лева, представляваща обезщетение за пропуснати ползи върху запорирана сума в размер на 89 968.18 лв. за периода 17.03.2011 г. – 17.12.2014 г., ведно със законната лихва върху тази сума от датата на подаване на исковата молба – 05.06.2015 г. до окончателното й изплащане, както и на основание чл. 78, ал. 1 ГПК – разноски в размер на 2 361.11 лева.
Срещу решение № 854 от 11.04.2018 г., постановено по т.д. № 77/2018 г. по описа на Софийски апелативен съд, е подадена касационна жалба вх. № 6856 от 16.04.2018 г. от [фирма], [населено място]. Касационната жалба е подадена в рамките на преклузивния срок по чл. 283 от ГПК.
По делото е представено копие от платежен документ, с който молителят е наредил да бъде преведено по сметката за обезпечения на ВКС обезпечение в размер на сумата от 34 027.82 лева. Представена е и служебна бележка от 19.04.2018 г. от счетоводството на ВКС на РБ, удостоверяваща постъпване на сумата по сметката на съда.
При тези данни настоящият съдебен състав намира, че са налице предпоставките на чл. 282, ал. 2 от ГПК за спиране изпълнението на въззивното решение, поради което подадената молба следва да бъде уважена.
Воден от горното Върховният касационен съд, състав на Първо търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА изпълнението на въззивно решение № 854 от 11.04.2018 г., постановено по т.д. № 77/2018 г. по описа на Софийски апелативен съд.
Препис от определението да се връчи на молителя [фирма].
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.