Определение №187 от по гр. дело №5305/5305 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н И  Е
 
N   187
 
София, 26.02.2009г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
    Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети февруари…………………………..
две хиляди и девета година в състав:
                                                                   Председател:   ТАНЯ МИТОВА                                                                                              Членове:   АНИ САРАЛИЕВА
                                                                                        ЕМИЛ ТОМОВ
при секретаря………………………………..….…………………………………………………..в присъствието на прокурора ………….………………………………………….. изслуша докладваното от председателя (съдията) ТАНЯ МИТОВА…………………………
гр.дело N 5305/2008 година.
Производството е по чл.288 ГПК.
Касационна жалба е постъпила от И. И. Ц., чрез процесуалния й представител и съдебен адресат адв. Т от гр. Г., срещу решение № 278 от 21.04.2008 година по гр.д. N 128/2008 година на Софийския окръжен съд в частта, с която е оставено в сила решение от 12.12.2007г. по гр.д. № 97/2007г на районен съд – Костинброд и е отхвърлена претенция на касаторката за заплащане на обезщетение за оставане без работа поради незаконно уволнение – иск с правно основание чл.225, ал.1 КТ, както и в частта за разноските.
Ответникът АК „М” АД, гр. С., оспорва касационната жалба по съображения, изложени в писмен отговор.
Жалбата е постъпила в срока по чл.283 ГПК и е процесуално допустима – подадена е срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт и е с обжалваем интерес над 1000 лева. По допускането на касационното обжалване Върховният касационен съд намира, че са налице предвидените в закона предпоставки, поради следното:
В изложението на касаторката се поддържа твърдение за наличие на основание за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.2 и 3 ГПК – съдът се е произнесъл по съществен материалноправен и процесуални въпроси, свързани с един от елемент от състава на чл.225, ал.1 КТ, а именно: Останала ли е касаторката без работа по трудово правоотношение след незаконното уволнение, каква е доказателствената сила на представените от нея писмени доказателства и за разпределението на доказателствената тежест в процеса.
Искането за допускане на касационно обжалване е основателно, защото по тези въпроси съществува противоречива практика на съдилищата, която трябва да се уеднакви – чл.280, ал.1, т.2 ГПК.
По изложените съображения Върховният касационен съд – състав на III г. о.
О П Р Е Д Е Л И :
 
ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 278 от 21.04.2008 година по гр.д. N 128/2008 година на Софийския окръжен съд в частта, предмет на касационно разглеждане.
Жалбоподателката не дължи държавна такса на основание чл.359 КТ.
Насрочва делото за с призоваване на страните.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.

Оценете статията

Вашият коментар