Определение №189 от 40641 по ч.пр. дело №167/167 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 189

С., 08.04.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 6 април две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 167/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1,т.1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Г. А. А. от[населено място] срещу разпореждането на П. окръжен съд, VІІ гр. с-в, № 278 от 13.01.2011г. по гр.д. № 2554/2010г., с което е върната като просрочена частната жалба на Г. А. против разпореждането от 28.12.2010г. за връщане на касационна жалба вх. № 36 944/03.12.2010г.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2, предл. първо, във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
За да постанови обжалваното определение въззивният съд е приел, че частната жалба на Г. А. е подадена след законоустановения едноседмичен срок по чл. 275, ал. 1 ГПК.
Определението е правилно.
Съобщението до Г. А., с което й е връчен препис от разпореждането на П. окръжен съд от 28.12.2010г., с което е върната касационната й жалба срещу постановеното по в.гр.д. № 2554/2010г. решение, е връчено на пълномощника й адв. Н. Г. М. на 04.01.2001г.
Частната жалба е подадена на 12.01.2011г. – вторник, след изтичане на едноседмичния срок за обжалване на разпореждането. Правилно при тези данни въззивният съд е приел, че частната жалба е подадена след едноседмичния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК. Връчването на съобщението е извършено редовно на пълномощника на страната, съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 1 ГПК.
Доводите на частната жалбоподателка във връзка с изискването за представяне на изложение към касационната жалба, са неотносими към предмета на настоящото производство.
По изложените съображения разпореждането на П. окръжен съд следва да се остави в сила.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА разпореждането на П. окръжен съд, VІІ гр. с-в, № 278 от 13.01.2011г. по гр.д. № 2554/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар