Определение №189 от 41817 по гр. дело №346/346 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 189
С. 27.06.2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 25 юни две хиляди и четиринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 346/2014г., за да се произнесе взе пред вид следното:

С определение № 652 от 15.05.2014г., постановено по гр.д. № 346/2014г. на Върховния касационен съд, трето г.о., е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Кюстендилския окръжен съд, ГО, ІІІ възз. с-в, от 02.10.2013г. по в.гр.д. № 579/2013г. На касатора [фирма] е указано да внесе по сметка на ВКС държавна такса в размер на 125 лв., като при неизпълнение на указанието касационната жалба ще бъде върната.
Определението е съобщено на [фирма] на 10.06.2014г. чрез юрисконсулт Д. Д.. В указания от съда едноседмичен срок не са представени доказателства за внасяне на държавната такса.
Предвид изложеното и на основание чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК касационната жалба следва да се остави без разглеждане и производството по делото да се прекрати.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на [фирма] [населено място], против въззивното решение на Кюстендилския окръжен съд, ГО, ІІІ възз. с-в, от 02.10.2013г. по в.гр.д. № 579/2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар