определение №190 от 40465 по гр. дело №631/631 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 190
София 14.10.2010г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 12 октомври две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: М. Иванова
И. Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Георгиева
дело № 631/2010 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационни жалби на Б. А. Д. от гр. София, подадена от пълномощника му адв. Т. Г., и на Прокуратурата на Република България чрез Софийска градска прокуратура, срещу въззивното решение на Софийски градски съд, ВК, ІV-Д отд., № 283 от 04.11.2009г. по в.гр.д. № 5385/2009г., с което е отменено решението на Софийски районен съд, 39 с-в от 23.02.2009г. по гр.д. № 14407/2008г. в частта, с която Прокуратурата на РБ и С. дирекция на вътрешните работи са осъдени на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗОДОВ солидарно да заплатят на Б. Д. сумата над 5000 лв. до уважения размер от 6 000 лв., и с въззивното решение искът в тази част е отхвърлен. Оставено е в сила първоинстанционното решение в останалата част, с която искът е уважен за сумата 5 000 лв.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба на Прокуратурата на Република България е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване въззивно решение и е процесуално допустима.
Касационната жалба на Б. А. Д. е процесуално недопустима поради следните съображения:
С първоинстанционното решение искът на Б. Д. е уважен за сумата 6 000 лв. и е отхвърлен до пълния му размер от 10 000 лв. Поради липса на въззивна жалба от ищеца, решението в отхвърлената част на иска е влязло в сила. Предмет на касационната жалба на Б. Д. е въззивното решение в частта, с която искът е отхвърлен за разликата над 5000 лв. до 6000 лв., следователно обжалваемият интерес е 1000 лв. Съгласно чл. 280, ал. 2 ГПК не подлежат на касационно обжалване решенията по дела с обжалваем интерес до 1 000 лв. По изложените съображения жалбата на Б. Д. следва да се остави без разглеждане като процесуално недопустима.
По касационната жалба на Прокуратурата на РБ:
В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване е формулиран процесуалноправният въпрос преклудират ли се съгласно чл. 266, ал. 1 ГПК доводите на ответника за намаляване на размера на обезщетението на основание чл. 5, ал. 2 ЗОДОВ поради принос на пострадалия за увреждането, който според жалбоподателя е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.
По този въпрос с въззивното решение е прието, че възражението не е направено с отговора на исковата молба по чл. 131 ГПК, а се въвежда за първи път в пледоарията по същество на представителя на Прокуратурата пред въззивната инстанция, поради което и съгласно чл. 266, ал. 1 ГПК не може да бъде взето предвид.
ВКС намира, че не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение в тази част, тъй като отговорът на поставения въпрос не би бил от значение за решаването на делото. Оправдателната присъда по нохд № 9011/2006г. СГС, НК-106 с-в, по отношение на Б. Д. е постановена поради липса на доказателства за държане на боеприпаси без надлежно разрешение. Прието е, че следственото действие претърсване и изземване е извършено при нарушение на правилата на НПК. Тъй като доводът за прилагането на чл. 5, ал. 2 ЗОДОВ е заявен лаконично, без да е мотивиран с конкретни обстоятелства по делото, а посочените данни не сочат на съпричиняване на вредите от ищеца, отговорът на поставения въпрос не би имал значение за решаването на делото. Материалноправният или процесуалноправният въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК е този, който е включен в предмета на спора и е от значение за изхода по конкретното дело.
Изложеното мотивира настоящия състав на ВКС да не допусне касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд, ВК, ІV-Д отд., № 283 от 04.11.2009г. по в.гр.д. № 5385/2009г. по жалбата на Прокуратурата на Република България.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Б. А. Д. от гр. София срещу същото решение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в частта, с която е оставена без разглеждане касационната жалба на Б. А. Д. в едноседмичен срок от съобщението пред друг тричленен състав на ВКС. В останалата част определението е окончателно.

Председател:

Членове:3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№……..
София……………………………….. г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 12 октомври две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: М. Иванова
И. Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Георгиева
дело № 631/2010 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационни жалби на Б. А. Д. от гр. София, подадена от пълномощника му адв. Т. Г., и на Прокуратурата на Република България чрез Софийска градска прокуратура, срещу въззивното решение на Софийски градски съд, ВК, ІV-Д отд., № 283 от 04.11.2009г. по в.гр.д. № 5385/2009г., с което е отменено решението на Софийски районен съд, 39 с-в от 23.02.2009г. по гр.д. № 14407/2008г. в частта, с която Прокуратурата на РБ и С. дирекция на вътрешните работи са осъдени на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗОДОВ солидарно да заплатят на Б. Д. сумата над 5000 лв. до уважения размер от 6 000 лв., и с въззивното решение искът в тази част е отхвърлен. Оставено е в сила първоинстанционното решение в останалата част, с която искът е уважен за сумата 5 000 лв.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба на Прокуратурата на Република България е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване въззивно решение и е процесуално допустима.
Касационната жалба на Б. А. Д. е процесуално недопустима поради следните съображения:
С първоинстанционното решение искът на Б. Д. е уважен за сумата 6 000 лв. и е отхвърлен до пълния му размер от 10 000 лв. Поради липса на въззивна жалба от ищеца, решението в отхвърлената част на иска е влязло в сила. Предмет на касационната жалба на Б. Д. е въззивното решение в частта, с която искът е отхвърлен за разликата над 5000 лв. до 6000 лв., следователно обжалваемият интерес е 1000 лв. Съгласно чл. 280, ал. 2 ГПК не подлежат на касационно обжалване решенията по дела с обжалваем интерес до 1 000 лв. По изложените съображения жалбата на Б. Д. следва да се остави без разглеждане като процесуално недопустима.
По касационната жалба на Прокуратурата на РБ:
В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване е формулиран процесуалноправният въпрос преклудират ли се съгласно чл. 266, ал. 1 ГПК доводите на ответника за намаляване на размера на обезщетението на основание чл. 5, ал. 2 ЗОДОВ поради принос на пострадалия за увреждането, който според жалбоподателя е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.
По този въпрос с въззивното решение е прието, че възражението не е направено с отговора на исковата молба по чл. 131 ГПК, а се въвежда за първи път в пледоарията по същество на представителя на Прокуратурата пред въззивната инстанция, поради което и съгласно чл. 266, ал. 1 ГПК не може да бъде взето предвид.
ВКС намира, че не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение в тази част, тъй като отговорът на поставения въпрос не би бил от значение за решаването на делото. Оправдателната присъда по нохд № 9011/2006г. СГС, НК-106 с-в, по отношение на Б. Д. е постановена поради липса на доказателства за държане на боеприпаси без надлежно разрешение. Прието е, че следственото действие претърсване и изземване е извършено при нарушение на правилата на НПК. Тъй като доводът за прилагането на чл. 5, ал. 2 ЗОДОВ е заявен лаконично, без да е мотивиран с конкретни обстоятелства по делото, а посочените данни не сочат на съпричиняване на вредите от ищеца, отговорът на поставения въпрос не би имал значение за решаването на делото. Материалноправният или процесуалноправният въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК е този, който е включен в предмета на спора и е от значение за изхода по конкретното дело.
Изложеното мотивира настоящия състав на ВКС да не допусне касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд, ВК, ІV-Д отд., № 283 от 04.11.2009г. по в.гр.д. № 5385/2009г. по жалбата на Прокуратурата на Република България.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Б. А. Д. от гр. София срещу същото решение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в частта, с която е оставена без разглеждане касационната жалба на Б. А. Д. в едноседмичен срок от съобщението пред друг тричленен състав на ВКС. В останалата част определението е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар