Определение №190 от 41347 по ч.пр. дело №1612/1612 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 190

С. 14.03.2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 12 март две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 1612/2013г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. второ ГПК.
Образувано е по частна жалба на К. В. К. от [населено място], срещу определението на Върховния касационен съд, ІV гр. отд., № 358 от 31.07.2012г. по гр.д. № 118/2012г., с което е върната частната жалба на К. В. К. срещу определение № 47 от 01.02.2012г. по гр.д. № 118/2012г., ІV г.о. ВКС.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. За да се произнесе по същество на частната жалба ВКС съобрази следното:
Върховния касационен съд е върнал частната жалба на К. В. К. срещу определение № 47 от 01.02.2012г. по гр.д. № 118/2012г., ІV г.о. ВКС, с което е оставена без разглеждане касационната му жалба, по съображения, че не са отстранени в дадения срок нередовностите на частната жалба. Приел е, че разпореждането на съда от 24.02.2012г., с което жалбата е оставена без движение и са дадени указания за представяне на още един брой препис от нея за връчване на насрещната страна и на доказателства за внесени 15 лв. д. т. по сметка на ВКС в едноседмичен срок, е съобщено на частния жалбоподател на 13.04.2012г. Препис от частната жалба е представен с молба от 27.07.2012г. – след дадения от съда срок.
Частният жалбоподател излага доводи, че е спазил дадените му от съда срокове за отстраняване нередовността на частната жалба.
Жалбата е основателна.
Действително с разпореждане от 24.02.2012г. частната жалба на К. В. е оставена без движение и са дадени указания за представяне на още един брой препис от нея за връчване на насрещната страна, както и на доказателства за внесени 15 лв. д. т. по сметка на ВКС в едноседмичен срок, но в съобщението до частния жалбоподател, получено от него на 13.04.2012г., указанията са вписани некоректно. Вместо указание да представи препис от частната жалба е вписано „да внесе по сметка на ВКС д.т. в размер на 15 лв. и да представи разписка в съда, както и още един препис от нея за връчване на другата страна”. В изпълнение на така дадените указания с молба вх. № 4064/19.04.2012г. частният жалбоподател е представил вносна бележка за платена държавна такса и копие от нея за връчване на другата страна. С ново разпореждане от 20.04.2012г., връчено на частния жалбоподател на 25.07.2012г., му е указано в срок от три дни да представи препис от частната жалба за другата страна. С молба вх. № 7684/27.07.2012г. е представен препис от частната жалба.
От изложеното е видно, че частният жалбоподател е изпълнил указанията за отстраняване нередовността на частната жалба в дадените му от съда срокове, поради което обжалваното определение следва да се отмени и делото да се докладва за разглеждане на частната жалба на К. В. К., вх. № 2001/23.02.2012г., от друг тричленен състав на ВКС.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определението на Върховния касационен съд, ІV гр. отд., № 358 от 31.07.2012г. по гр.д. № 118/2012г.
ДЕЛОТО да се разпредели на друг тричленен състав на ВКС за разглеждане на частната жалба на К. В. К., вх. № 2001/23.02.2012г.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар