Определение №190 от 43735 по тър. дело №2508/2508 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 190

гр. София, 27.09.2019 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и пети септември през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА
като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 2508 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е молба по чл.248 ГПК от адв. Д. М. като пъномощник на С. Й. С. за допълване на определение № 370/11.06.2019г. по т.д. № 2508/2018г. на ВКС, I т.о. в частта на разноските.
В молбата се излагат съображения, че съдът не се е произнесъл по обективираното в отговора на насрещната касационна жалба искане за присъждане на разноски. След като насрещната касационна жалба е оставена без разглеждане, то на процесуалния представител на С. С. се дължат разноски при условията на чл.38 ЗА.
В писмения отговор на ЗК”Лев Инс”АД оспорва основателността на молбата.
Настоящият състав на ВКС, Търговска колегия, І отделение, намира следното:
Видно от определение № 370/11.06.2019г. по т.д. № 2508/2018г. на ВКС, I т.о. решаващият състав се е произнесъл: 1/по подадена касационна жалба от С. Ш. С. против решение № 23/03.01.2018 г. по гр.д. № 2186/2017 г. на Софийски апелативен съд в частта, с която е потвърдено частично решение № 9383/22.12.2016 г. по гр.д. № 13777/2011г. на Софийски градски съд за осъждане на касаторката да заплати на ЗК „Лев Инс” АД сумата от 12 000 лв., на осн. чл.274, ал.1, т.1 КЗ (отм.) вр. чл.6 и чл.60 ЗН, както и за отхвърляне на предявения против „Пътища и съоръжения” ЕАД обратен иск за сумата от 40 000 лв., на осн. чл.49 вр. чл.45 ЗЗД; 2/ по подадена насрещна касационна жалба от ЗК „Лев Инс” АД срещу решение № 23/03.01.2018 г. по гр.д. № 2186/2017 г. на Софийски апелативен съд в частта, с която след частична отмяна на решение № 9383/22.12.2016 г. по гр.д. № 13777/2011 г. на Софийски градски съд е отхвърлен искът на застрахователното дружество против С. Ш. С. за разликата над 12 000 лв. до 40 000 лв., на осн. чл.274, ал.1, т.1 КЗ (отм.) вр. чл.6 и чл.60 ЗН.
Страни в касационното производство съобразно докладваните касационни жалби са: С. С., ЗК „Лев Инс”АД и „Пътища и съоръжения” ЕАД.
Следователно с посоченото определение по чл.288 ГПК съдът не се е произнесъл по касационна жалба на ЗК„Лев Инс”АД срещу решение № 23/03.01.2018 г. по гр.д. № 2186/2017 г. на Софийски апелативен съд в частта, с която е обезсилено решение № 9383/22.12.2016 г. по гр.д. № 13777/2011 г. на Софийски градски съд в частта по предявения от застрахователното дружество срещу С. С. иск, на осн. чл.274, ал.1, т.1 КЗ (отм.) вр. чл.6 и чл.60 ЗН и е прекратено производството в тази част. Дори и в насрещната касационна жалба /по повод подадена касационна жалба от С. С./ да има обективирано искане за отмяна на решението на СГС и в частта по иска срещу С. С., ЗК”Лев Инс”АД не е поискало допълване на определението на ВКС по реда на чл.250 ГПК.
Горното налага извод за неоснователност на молбата за присъждане на разноски.
Поради изложеното, ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба от адв. Д. М. като пъномощник на С. Й. С. за допълване на определение № 370/11.06.2019г. по т.д. № 2508/2018г. на ВКС, I т.о. в частта на разноските.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.