Определение №193 от 40676 по гр. дело №290/290 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 193
С. 13.05.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в открито заседание на 10 май две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 290/2011 година

Производството е образувано по молба на Т. А. Ц. от [населено място], за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК на определение № 749 от 04.11.2010г. по ч.гр.д. № 733/2010г. на Врачанския окръжен съд, с което е потвърдено определение № 1350 от 06.08.2010г. по гр.д. № 2544/2010г. на Врачанския районен съд, с което е прекратено производството по делото поради недопустимост на иска.
При проверката на допустимостта на молбата за отмяна Върховният касационен съд констатира, че същата е подадена срещу определение, което не е влязло в сила, и съдържанието й има характер на частна касационна жалба.
В определение № 749 от 04.11.2010г. по ч.гр.д. № 733/2010г. на Врачанския окръжен съд неправилно е посочено, че е окончателно. Съгласно чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК определенията на въззивните съдилища, с които се оставят без уважение частни жалби срещу определения, преграждащи по-нататъшното развитие на делото, подлежат на обжалване пред Върховния касационен съд когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК.
Изложеното налага да се прекрати образуваното пред ВКС производство по чл. 303 и сл. ГПК и делото да се върне на въззивния съд, който следва да даде указания на жалбоподателя Т. А. Ц. да приведе молбата с характер на частна жалба в съответствие с изискванията на чл. 284, ал. 2 и 3 ГПК.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 290/2011г. на Върховния касационен съд, трето г.о. и ВРЪЩА делото на Врачанския окръжен съд съобразно мотивите на настоящото определение.
Препис от определението да се изпрати на Т. А. Ц..

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар