Определение №193 от 42109 по ч.пр. дело №301/301 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

1

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 193

гр. София, 15.04.2014 година

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА – съдия – докладчик по ч. т. дело № 301 по описа за 2015г. на Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение при проверка на делото констатирах следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на ищеца Г. П. И. чрез адв. Г. Ц. срещу определение № 2275/12.09.2014г. по ч. гр. дело № 2362/2014г. на Софийски апелативен състав, ТО, 6 състав, с което е потвърдено определение № 5111/21.03.2014г. по т. дело № 1295/2012г. на Софийски градски съд, ТО, VІ-15 състав, с което е върната исковата молба на Г. П. И. срещу Н. Н. Н. и ПП „Български земеделски народен съюз“ и производството по делото е прекратено.
Считам, че не следва да участвам в разглеждането на делото, тъй като съм взела участие в състава, постановил решение № 121/22.07.2011г. по т. дело № 689/2011г. на ВКС, ТК, ІІ т. о., с което след отмяна на решение от 20.05.2011г. по ф. дело № 2274/1990г. на Софийски градски съд, ФО, 2 състав е постановено вписване в регистъра на политическите партии при Софийски градски съд по партидата на политическа партия „Български земеделски народен съюз“ на настъпили промени в подлежащите на вписване обстоятелства съгласно решения, взети на проведения на 27.03.2010г. X. извънреден конгрес на Б.. Вписаните с решението на ВКС обстоятелства са предмет на предявената от Г. П. И. искова молба, поради което съгласно чл. 22, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 6 ГПК съдията – докладчик счита, че следва да се отстрани от разглеждане на частната касационна жалба.
Предвид изложеното и на основание чл. 22, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 6 ГПК, съдия Емилия Василева – докладчик по настоящото дело

Р А З П О Р Е Д И :

ОТСТРАНЯВАМ СЕ от разглеждането на ч. т. дело № 301/2015г. на ВКС, ТК, Второ отделение.
Делото да се докладва за ново компютърно разпределение.

СЪДИЯ – ДОКЛАДЧИК:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.