Определение №193 от 43213 по ч.пр. дело №909/909 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

1

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 193
гр. София, 23.04.2018 г.

ВЪРХОВEН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на шестнадесети април две хиляди и осемнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА
като разгледа докладваното от съдия Желева ч. т. д. № 909 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на [фирма] срещу определение № 420 от 27. 11. 2017 г. по в. ч. гр. д. № 481/2017 г. на Великотърновския апелативен съд в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата на дружеството против определение от 28. 08. 2017 г. по в. гр. д. № 680/2017 г. на Великотърновския окръжен съд в частта за отхвърляне на искането на жалбоподателя за допускане на гласни доказателства и на тройна съдебно-икономическа експертиза.
В жалбата се поддържа, че обжалваното определение е незаконосъобразно и се прави искане за отмяната му.
Ответникът по частната жалба – [фирма] е депозирал отговор на жалбата, в който поддържа становище за недопустимост на проверката за правилност на акта на окръжния съд по доказателствата предвид постановеното решение по чл. 435, ал. 3 ГПК. Заявява, че подадената частна жалба е недопустима, тъй като не са обосновани предпоставките за допускане на касационно обжалване. При условията на евентуалност се сочи, че частната жалба е неоснователна.
Частната жалба е процесуално допустима – подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване акт в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК. Частната жалба е редовна, тъй като няма характера на частната касационна жалба и по нея не се дължи представяне на изложение на предпоставките за допускане на касационно обжалване
Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.
За да остави без разглеждане частната жалба на [фирма] срещу определението на окръжния съд за отхвърляне на исканията по доказателствата на дружеството, направени в производството по чл. 435, ал. 3 ГПК, с обжалвания акт, Великотърновският апелативен съд е приел, че жалбата е недопустима като подадена срещу неподлежащ на обжалване съдебен акт. Посочил е, че се касае до атакувано определение, което не е преграждащо и по отношение на което в закона не е предвидена възможност за обжалване.
Извършената преценка за допустимост на подадената частна жалба е правилна.
Съгласно чл. 274, ал. 1, т. 1 и 2 ГПК на обжалване с частна жалба подлежат определенията, с които се прегражда по-нататъшното развитие на делото и тези, чието обжалване е изрично предвидено в закона. Обжалваното определение за оставяне без уважение на направени в производството по чл. 435, ал. 3 ГПК по жалба срещу постановление за възлагане искания на жалбоподателя по доказателствата няма преграждащ развитието на делото характер и в закона липсва изрична норма, предвиждаща обжалването му, поради което е необжалваемо и подадената срещу него частна жалба е процесуално недопустима.
Ето защо като е оставил без разглеждане частната жалба на [фирма] срещу определението на Великотърновския окръжен съд за оставяне без уважение исканията на дружеството за допускане на гласни доказателства и на експертиза като недопустима, Великотърновският апелативен съд е постановил правилно определение, което следва да бъде потвърдено.
Воден от горното, Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 420 от 27. 11. 2017 г. по в. ч. гр. д. № 481/2017 г. на Великотърновския апелативен съд в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата на [фирма] срещу определение от 28. 08. 2017 г. по в. гр. д. № 680/2017 г. на Великотърновския окръжен съд в частта, с която са отхвърлени исканията на [фирма] за допускане на трима свидетели и на тройна съдебно-икономическа експертиза.
Определението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *