Определение №193 от 43788 по ч.пр. дело №2361/2361 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

– 2 –
РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 193
гр. София 19.11.2019 година.

Съдията-докладчик по ч. гр. д. № 2361/2019 година по описа на Четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд Димитър Димитров, при проверка на подадената от Б. Д. Б. частна жалба с вх. № 8769/17.10.2019 година констатира следното:
Подадената от Б. частна жалба е срещу постановеното по настоящето производство определение № 383/12.09.2019 година. С него е не е допуснато касационно обжалване на определение № 226/30.05.2019 година на Апелативен съд Пловдив, ІІ-ри граждански състав, постановено по ч. гр. д. № 219/2019 година. С последното е потвърдено определение № 721/10.04.2019 година на Окръжен съд Пловдив, ІV-ти граждански състав, постановено по гр. д. № 1521/2018 година, с което е върната подадената от Б. Д. Б. искова молба с вх. № 20 206/02.07.2018 година, поради неотстраняването на нередовностите й (невнасяне на дължимата се държавна такса), в определения от съда срок, като е прекратено образуваното въз основа на нея гр. д. № 1521/2018 година. Постановеното по настоящето производство определение № 518/02.11.2018 година е такова по чл. 274, ал. 2, изр. 1 от ГПК, поради което е окончателно и не подлежи на обжалване. С оглед на това подадената срещу него частна жалба е недопустима и не може да бъде администрирана и евентуално разгледана по същество поради липса на установен в закона процесуален ред за това. Предвид на липсата на изрична регламентация трябва да се приложи правилото на чл. 286, ал. 1, т. 3 от ГПК регламентираща действията на въззивния съд при подадени срещу влезли в сила по реда на чл. 296, т. 1 във връзка с чл. 280, ал. 2 от ГПК решения, която по силата на препращащата разпоредба на чл. 278, ал. 4 от ГПК намира приложение и при обжалването на определенията. Това налага подадената от Б. частна жалба с вх. № 8769/17.10.2019 година срещу постановеното в настоящето производство определение № 383/12.09.2019 година да бъде върната на подателката.
Предвид изложените съображения съдията-докладчик

РАЗПОРЕДИ:

ВРЪЩА подадената от Б. Д. Б. от [населено място],[жк], [улица], [жилищен адрес] с ЕГН [ЕГН] срещу определение № 383/12.09.2019 година, постановено по ч. гр. д. № 2361/2019 година по описа на ВКС, ГК, ІV г. о. частна жалба с вх. № 8769/17.10.2019 година.
РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от връчването му.

Съдия-докладчик:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.