Определение №194 от 40751 по гр. дело №918/918 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 194
С.. 27.07.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 27 юни две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Л. Б.
М. И.
При участието на секретаря А. Б., разгледа докладваното от съдията Ц. Г. дело № 918/2011 година

Постъпила е касационна жалба от К. И. К. от [населено място], подадена от пълномощника му адв. Д. С., против въззивното решение на Монтанския окръжен съд от 24.03.2011г. по в.гр.д. № 166/2010г., постановено по иск по чл. 254 ГПК /отм./ с цена на иска 2000 лв. Жалбата е подадена чрез въззивния съд на 26.04.2011г. и е постъпила във ВКС на 24.06.2011г.
Производството пред ВКС е висящо от 24.06.2011г. и по отношение на касационната жалба се прилага разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК в редакцията по ДВ бр. 100 от 21.12.2010г., съгласно която не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5 000 лв.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че касационната жалба на К. И. К. е процесуално недопустима и на основание чл. 286, ал. 1, т. 3 ГПК следва да се върне.
Водим от горното ВКС, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА касационната жалба на К. И. К. от [населено място], против въззивното решение на Монтанския окръжен съд от 24.03.2011г. по в.гр.д. № 166/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар