Определение №194 от 42487 по ч.пр. дело №604/604 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 194

[населено място], 27.04.2016 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и първи април през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

като изслуша докладваното от съдия Генковска ч.т.д. № 604 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.2 ГПК.
Подадена е частна жалба от НАП, [населено място] против определение № 696/21.12.2015г. по ч.гр.д. № 655/2015г. по описа на Апелативен съд – [населено място], 2-ри гр.с-в, с което е оставена без разглеждане частна жалба вх. № 127/22.10.2015г. /пощенско клеймо от 20.10.2015г./ на НАП срещу разпореждане № 672/07.08.2015 г. по гр.д. № 334/10г. на ОС – Кюстендил и е прекратено производството по в. ч.гр.д. № 655/2015г. по описа на П..
В частната жалба се излагат съображения за неправилност на обжалваното определение, тъй като на финансовия орган с получената от него покана не е бил представен в оригинал обратния изпълнителен лист. Следователно срокът за обжалване на разпореждането за издаването му не е започнал да тече от момента на връчване на поканата.
В писмения си отговор ответникът по частната жалба [фирма] оспорва основателността й.
Настоящият състав на ВКС намира, че частната жалба е допустима – подадена от надлежна страна в срока по чл.275, ал.1 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл.274, ал.2, изр.1,пр.1 ГПК.
Разгледана по същество същата е неоснователна.
Производството по ч.гр.д. № 655/2015г. на П. е образувано по частна жалба вх. № 127/22.10.2015г. /пощенско клеймо от 20.10.2015г./ на НАП срещу разпореждане № 672/07.08.2015 г. по т.д. № 334/10г. на ОС – Кюстендил, с което е издаден обратен изпълнителен лист в полза на [фирма] за сумата от 516 508,49 лв., заплатени от дружеството на НАП по изп.д. № 79/2010 г. на СИС при РС-гр.К.. Съобразно доказателствата по делото на 31.08.2015г. на частния жалбоподател е била връчена с обратна разписка покана за плащане, изходяща от ответното дружество, в която точно е индивидуализирано разпореждането на ОС-Кърджали за издаване на обратен изпълнителен лист и съдържанието на същия. Изрично е обективирана и волята на кредитора по него да предяви изпълнителния лист по реда на чл.519, ал.2 за плащане от НАП, като е изразена готовност при поискване от страна на НАП да предостави и оригинала на изпълнителния лист. Към поканата е бил приложен заверен препис от разпореждане № 672/ 07.08.2015г. по гр.д. № 334/10г. на ОС-Кърджали и от обратния изпълнителен лист. В обратната разписка е удостоверено връчването на поканата и на разпореждането на длъжника.
Горната установеност налага следните правни изводи:
Правото на длъжника да обжалва разпореждането за издаване на изпълнителен лист, вкл. и в хипотеза на обратен изпълнителен лист, може да бъде упражнено съобразно чл.407,ал.1 ГПК в двуседмичен срок от връчването на покана за доброволно изпълнение. Доколкото в случая се касае до парично вземане срещу държавно учреждение, на осн. чл.519 ГПК срещу държавното учреждение не се образува производство по принудително изпълнение, респ. няма уведомяване на длъжника от съдебния изпълнител, а изпълнителният лист следва да се предяви на финансовия орган на съответното учреждение. Изплащането на вземането се осъществява при предвиден кредит по бюджета на учреждението и след представяне на оригинала на изпълнителния лист, съгласно чл.519, ал.2 ГПК. Но за самото уведомяване на дължника-държавно учреждение за постановеното разпореждане и за издадения срещу него изпълнителен лист, а оттук и за поставяне началото на срока по чл.407, ал.1 ГПК не е необходимо представяне на оригинала на същия лист. Изпратената, респ. получена покана изходяща от кредитора с искане за плащане, придружена със заверен препис от разпореждането за издаване на обратен изпълнителен лист и с копие от същия в достатъчна степен съдържа указания до длъжника за издаването на такъв и следва да се приеме, че има характер на покана за доброволно изпълнение.
Следователно двуседмичният срок за обжалване на разпореждането за издаване на изпълнителен лист е започнал да тече от 31.08.2015г. и към датата на подаване на частната жалба срещу този акт- 20.10.2015г. е бил изтекъл. Подадената след изтичане на преклузивния срок частната жалба подлежи на връщане, а производството по нея – на прекратяване.
Предвид изложеното обжалваното определение на П. следва да се потвърди.
Водим от горното, Върховният касационен съд, състав на Първо отделение на Търговска колегия

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 696/21.12.2015г. по ч.гр.д. № 655/2015г. по описа на Апелативен съд – [населено място], 2-ри гр.с-в.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.