Определение №196 от 43215 по ч.пр. дело №656/656 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

1

4
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 196
гр. София, 25.04.2018 г.

ВЪРХОВEН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на шестнадесети април две хиляди и осемнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА
като разгледа докладваното от съдия Желева ч. т. д. № 656 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на С. П. Ж., действаща лично и като [фирма] – [населено място], срещу решение № 11 от 15. 01. 2018 г. по в. гр. д. № 746/2017 г. на Пловдивския апелативен съд в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата й срещу решение № 843 от 30. 06. 2017 г. по гр. д. № 1213/2017 г. на Пловдивския окръжен съд в частта за оставяне без уважение жалбата на същото лице против разпределение от 20. 01. 2017 г. по изп. д. № 20118250400398 по описа на частен съдебен изпълнител С. Г. с рег. № 825 и е прекратено производството по в. гр. д. № 746/2017 г. на Пловдивския апелативен съд в тази част.
В жалбата се поддържа, че решението в атакуваната част с характер на определение е неправилно и се претендира отмяната му. Сочи се, че изводът на съда за липса на интерес на жалбоподателката от обжалване на решението на окръжния съд е неправилен. Независимо от отмяната на разпределението, изготвено от съдебния изпълнител, по жалба на друго лице в случая жалбоподателката имала интерес от обжалването с оглед подадената от нея жалба срещу акта на съдебния изпълнител. Към деня на атакуване на решението на окръжния съд от жалбоподателката същото не било влязло в сила в частта за отмяна на извършеното от съдебния изпълнител разпределение и връщане на делото на същия за изготвяне на ново разпределение. Излагат се доводи, че по аргумент от чл. 463, ал. 1 вр. чл. 278, ал. 2 ГПК в производството по обжалване на изготвено от съдебен изпълнител разпределение съдът, след като упражни контрол и счете акта за незаконосъобразен, сам следва да реши въпроса по жалбата, тоест да изготви ново разпределение на съответната сума.
[фирма] е депозирала отговор на частната жалба, в който изразява становище, че обжалваното определение на Пловдивския апелативен съд като правилно следва да бъде потвърдено.
Частната жалба е процесуално допустима – подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване акт в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК. Същата няма характера на частна касационна жалба, тъй като е насочена срещу акт на апелативния съд, преграждащ по-нататъшното развитие на делото.
Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.
Жалбоподателката в настоящото производство – длъжник по изп. д. № 20118250400398 на частен съдебен изпълнител С. Г., рег. № 825 е подала жалба срещу разпределение от 20. 01. 2017 г., извършено по посоченото изпълнително дело на основание чл. 460 вр. чл. 495 ГПК на сумата 66 001 лв. с оглед обявяване за купувач на изнесения на публична продан недвижим имот на взискателя [фирма]. Разпределението е обжалвано и от Б. Т. и А. Т..
С решение № 843 от 30. 06. 2017 г. по гр. д. № 1213/2017 г. на Пловдивския окръжен съд, образувано по посочените жалби, разпределението от 20. 01. 2017 г. е отменено и делото е върнато на съдебния изпълнител за изготвяне на ново разпределение. Със същото решение съдът е оставил без уважение подадената от С. Ж. жалба срещу акта на съдебния изпълнител и е оставил е без разглеждане жалбата на А. Т., като е прекратил производството по делото в последната част. В тази част актът е обжалван от А. Т. и с определение № 513 от 25. 10. 2017 г. по в. ч. гр. д. № 609/2017 г. Пловдивският апелативен съд го е отменил и е върнал делото на окръжния съд за произнасяне по жалбата на цитираното лице. С решение № 1344 от 3. 11. 2017 г. по гр. д. № 1213/2017 г. Пловдивският окръжен съд, като е разгледал жалбата на А. Т., е отменил разпределението от 20. 01. 2017 г. на съдебния изпълнител и е върнал делото за съдебния изпълнител за извършване на ново разпределение.
Срещу решение № 843 от 30. 06. 2017 г. по гр. д. № 1213/2017 г. на Пловдивския окръжен съд в частта за оставяне без уважение на подадената от С. Ж. жалба цитираното лице е подало жалба, по която е образувано в. гр. д. № 746/2017 г. на Пловдивския апелативен съд. Делото е било образувано и по депозираната от [фирма] срещу обсъденото решение № 1344 от 3. 11. 2017 г. по гр. д. № 1213/2017 г. на Пловдивския окръжен съд. С решение № 11 от 15. 01. 2018 г. по в. гр. д. № 746/2017 г. Пловдивският апелативен съд е обезсилил решение № 1344 от 3. 11. 2017 г. по гр. д. № 1213/2017 г. на Пловдивския окръжен съд.
Със същия акт, имащ характер на определение в тази част, предмет на обжалване в настоящото производство, Пловдивският апелативен съд е оставил без разглеждане подадената от С. Ж. жалба срещу решение № 843 от 30. 06. 2017 г. по гр. д. № 1213/2017 г. на Пловдивския окръжен съд в частта за оставяне без уважение жалбата й срещу разпределението на съдебния изпълнител от 20. 01. 2017 г. и е прекратил производството по делото в тази част. За да достигне до извода за недопустимост на подадената от Ж. жалба и да постанови обжалваното определение, съдът е приел, че жалбоподателката няма интерес от жалбата, тъй като е налице влязъл в сила съдебен акт, с който е отменено изцяло атакуваното разпределение на частния съдебен изпълнител и делото е върнато на същия за изготвяне на ново разпределение, което жалбоподателката има процесуална възможност да обжалва.
Извършената от Пловдивския апелативен съд дължима преценка за допустимост на подадената от С. Ж. жалба срещу постановеното решение на окръжния съд за оставяне без уважение на жалбата й срещу разпределението от 20. 01. 2017 г. на съдебния изпълнител е правилна.
Жалбата срещу акта на окръжния съд, постановен в производство по чл. 463 ГПК, за оставяне без уважение на жалбата на С. Ж. срещу изготвеното от съдебния изпълнител на основание чл. 460 вр. чл. 495 ГПК предварително разпределение с оглед обявяването за купувач на изнесения на публична продан недвижим имот на взискателя по изпълнителното дело [фирма] е процесуално недопустима, тъй като с влязлата в сила като необжалвана част на решение № 843 от 30. 06. 2017 г. по гр. д. № 1213/2017 г. на Пловдивския окръжен съд атакуваното от жалбоподателката разпределение от 20. 01. 2017 г. е отменено и делото е върнато на съдебния изпълнител за изготвяне на ново разпределение. Този резултат от атакуване на изготвеното от съдебния изпълнител разпределение обуславя заключение за липса на процесуално право на жалбоподателката да обжалва решението на окръжния съд в частта за оставяне без уважение на жалбата й срещу разпределението. За жалбоподателката би се породило право на обжалване по чл. 463 ГПК при извършване на ново разпределение от съдебния изпълнител и евентуалното й недоволство от същото. Следва да бъде изтъкнато, че се споделят изложените в частната жалба, основание за образуване на настоящото производство, съображения за задължение на съда, разглеждащ жалба по чл. 463 ГПК, след отмяната на обжалваното разпределение да изготви друго такова, в което да бъдат нанесени съответните изменения. Съобразно специалната норма на чл. 463 ГПК в случай на обжалване на разпределението окръжният съд разглежда жалбата по реда на чл. 278 ГПК, предвиждащ в своята алинея втора, че при отмяна на обжалваното определение, съдът сам решава въпроса по жалбата. Разпределението е акт на съдебния изпълнител, с който той определя кои притезания подлежат на удовлетворяване, какъв е редът за удовлетворяването им и каква сума се полага за пълно или частично изплащане на всяко едно от тях. Ето защо при отмяната на атакуваното разпределение съдът трябва да извърши друго такова. В случая обаче жалбата на С. Ж. не е била насочена срещу съдебния акт на окръжния съд за връщане на делото на съдебния изпълнител за изготвяне на ново разпределение и същият е влязъл в сила.
По изложените съображения обжалваното определение като правилно следва да бъде потвърдено.
Воден от горното, Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 11 от 15. 01. 2018 г. по в. гр. д. № 746/2017 г. на Пловдивския апелативен съд в частта, имаща характер на определение, с която е оставена без разглеждане подадената от С. П. Ж., действаща лично и като [фирма] – [населено място], жалба срещу решение № 843 от 30. 06. 2017 г. по гр. д. № 1213/2017 г. на Пловдивския окръжен съд в частта за оставяне без уважение на жалбата й срещу разпределение от 20. 01. 2017 г. по изп. д. № 20118250400398 по описа на частен съдебен изпълнител С. Г. с рег. № 825 и е прекратено производството по в. гр. д. № 746/2017 г. на Пловдивския апелативен съд в тази част.
Определението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.