Определение №197 от 42992 по ч.пр. дело №253/253 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№. 197

гр. София, 14.09.2017 г.

ВАНЯ АЛЕКСИЕВА – Председател на второ отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, след проверка на преписка с вх. № 8524/01.09.2017 г., констатира следното:
Преписката е образувана по повод касационни жалби, подадени от [фирма] и [фирма], постъпили съответно с вх. № 6042/16.06.2017 г. и 6905/10.07.2017 г. по вх. рег. на Окръжен съд – Велико Търново, срещу Решение № 172/05.05.2017 г., постановено от Окръжен съд – Велико Търново по в. гр. д. № 171 по описа на съда за 2017 г.
При проверка редовността на постъпилите жалби администриращият съд не е констатирал, че представеното към касационната жалба на [фирма] изложение на основанията за допускане на касационно обжалване не е в оригинал, а представлява незаверено копие.
Това налага връщане на преписката на Окръжен съд – Велико Търново за представяне от страна на [фирма] на подписано изложение на основанията за допускане на касационно обжалване в съответствие с разпоредбата на чл.280, ал.1 ГПК, след което жалбата следва да се изпрати на ВКС за произнасяне.

По горните съображения, Председателят на ІІ т. о. на ВКС

Р А З П О Р Е Д И:

ВРЪЩА преписка с вх. № 8524/01.09.2017 г. на Окръжен съд – Велико Търново за отстраняване на допуснатата нередовност, с оглед дадените указания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

Оценете статията

Вашият коментар