Определение №198 от 41821 по гр. дело №1769/1769 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 198

ГР. София, 01.07.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 27.06.14 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

Като разгледа докладваното от съдия И. гр.д. №1206/14 г., намира следното:

Производството е по чл.248 ГПК.
В срока по ал.1 от тази разпоредба е постъпила молба от Б. В. и И. В. за присъждане на сторените от тях разноски в размер от 700 лв. и 600 лв.- адв. възнаграждение за касационната инстанция.
Ответницата по молбата В. Х. не изразява становище.
Молбата е допустима и основателна – разноските са поискани с отговора на касационната жалба и плащането им е удостоверено с приложените адвокатски пълномощни. Затова на осн. чл.78 и по реда на чл.248 ГПК следва да бъдат присъдени на молителите и ВКС на РБ, трето г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ОСЪЖДА В. А. Х. да заплати на Б. Н. В. деловодни разноски за тази инстанция в размер на 700 /седемстотин / лв. и на И. Г. В. – деловодни разноски за тази инстанция в размер на 600 / шестотин/ лв., за адвокатско възнаграждение.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар