Определение №198 от по гр. дело №4973/4973 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н И  Е
 
N   198
 
София , 04.03.2009 г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
    Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести февруари………………….
две хиляди и девета година в състав:
                                                                   Председател:   ТАНЯ МИТОВА                                                                                                Членове:    АНИ САРАЛИЕВА
                                                                                            ЕМИЛ ТОМОВ
 
при секретаря………………………………..….………………………………………………………….. в присъствието на прокурора ………….……………………………………………… изслуша докладваното от председателя (съдията) ТАНЯ МИТОВА………………………………
гр.дело N 4973/2008 година.
Производството е по чл.288 ГПК.
В. М. В. и И. М. В. , двамата от София, чрез пълномощника си адв. Н, са подали касационна жалба срещу решение № 1* от 7.07.2008 година по гр.д. N 1232/2005 година на Пловдивския окръжен съд в частта, с която е отменено решение № 98 от 13.10.03г. по гр.д. № 6853/92г. на Пловдивския районен съд, като е изнесен на публична продан недвижим имот, а именно двуетажна жилищна сграда /без магазините на партерния етаж/, находяща се в дворно място с площ от около 500 кв.м. в гр. П., ул. “. № 8.
Ответниците в това производство К. И. Т. и И. И. Т. , двамата от гр. П., оспорват касационната жалба със съображения както по допускането, така и по основателността на жалбата.
Жалбата е постъпила в срока по чл.283 ГПК и е процесуално допустима – подадена е от легитимирано лице срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт и е с обжалваем интерес над 1000 лева. По допускането на касационното обжалване Върховният касационен съд намира, че не са налице предпоставките на чл.280, ал.1 ГПК, поради следното:
В изложението към касационната жалба са формулирани въпросите, които следва да бъдат обсъдени в контекста на предпоставките по чл.280, ал.1, т.1 и 3 ГПК, а именно: при наличие на възможност да се формират два дяла от делбената сграда може ли да се приложи способа за извършване на делбата по чл.288, ал.1 ГПК /отм./ – изнасяне на целия имот на публична продан. Следва ли да има изрично съгласие за групиране на наследниците по колена, за да се извърши делбата по способа на чл.292 ГПК /отм./ – чрез разпределение на делбените имоти между съделителите. Въпросите са съществени, тъй като от отговорите зависи правилността на решението.
Към изложението са приложени решения на състави на Върховния касационен съд, които могат да дефинират искане за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.2 ГПК – противоречива практика на съдилищата. Представените решения, обаче, или не касаят настоящото дело с оглед конкретните му данни, или не съдържат становища и разрешения, различни от дадените по делото. Няма пречка недвижим жилищен имот, дори и да е поделяем, да бъде изнесен на публична продан при положение, че съделителите не отговарят на условията за възлагане /чл.288, ал.2 и 3 ГПК /отм./ и имотът не може да се разпредели по реда на чл.292 ГПК /отм./, тъй като съделителите са повече от възможността за формиране на дялове. Данните по делото установяват, че някои от съделителите не са участници в производството за съдебна делба в качеството им на сънаследници /липсва наследствено правоприемство/, а поради наличие на самостоятелно придобивно основание. Това изключва възможността те да са наследници по колена, в какъвто случай съдът може да ги групира и да разпредели имотите, ако има достатъчно дялове за всички колена, в какъвто смисъл е постоянната практика на ВКС. По този начин въззивният съд е спазил задължителните указания на Върховния касационен съд, дадени при първото касационно разглеждане на делото. Съдът не присъжда разноски за това производства поради липса на искане от страна на ответниците.
По изложените съображения Върховният касационен съд – състав на III г. о.
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
 
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 1* от 7.07.2008 година по гр.д. N 1232/2005 година на Пловдивския окръжен съд.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:1.
 
2.

Оценете статията

Вашият коментар