Определение №2 от 42012 по гр. дело №3399/3399 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 2

София 08.01.2015 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 16 декември две хиляди и четиринадесета година в състав:

П.: Ценка Георгиева
Членове: Илияна Папазова
Майя Р.

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 3399/2014г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 248 ГПК.
Образувано е по молба на Общинско предприятие „Спорт и туризъм” [населено място], подадена от пълномощника адв. Ц. Н. С., за допълване на постановеното по настоящото дело определение № 1105 от 27.10.2014г. в частта за разноските.
В представеното писмено възражение ответницата по молбата Г. М. М., чрез пълномощника си адв. Л. В., прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение. Счита, че хонорарът, в размер на 1000 лв. не отговаря на фактическата и правна сложност на делото, поради което моли същият да бъде редуциран до 300 лв.
ВКС намира, че молбата е подадена в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество молбата е частично основателна поради следните съображения:
В подадения от Общинско предприятие „Спорт и туризъм” писмен отговор на касационната жалба, е направено искане за присъждане на разноските по делото съгласно представения договор за правна защита и съдействие и списък на разноските. Към отговора е приложен договор за правна защита и съдействие, в който е отразено, че са заплатени 1000 лв. на пълномощника адвокат Ц. Н. С..
С постановеното по делото определение № 1105 от 27.10.2014г. не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Врачанския окръжен съд, № 120 от 25.03.2014г. по в.гр.д. № 134/2014г., но ВКС не се е произнесъл по искането на ответника за присъждане на разноските по делото.
Предвид изложеното на ответника следва да се присъдят разноските по делото за касационното производство.
Вписаният в договора за правна защита и съдействие начин на плащане – в брой, и вписването на направено плащане в договора е достатъчно и има характера на разписка, но възражението на Г. М. по чл. 78, ал. 5 ГПК за прекомерност на адвокатското възнаграждение е основателно. С оглед фактическата и правна сложност на делото и съгласно чл. 9, ал. 3 във вр. чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, следва да се присъди адвокатско възнаграждение в размер на 340 лв.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПЪЛВА определение № 1105 от 27.10.2014г., постановено по гр.д. № 3399/2014г. ІІІ г. о. ВКС в частта за разноските като ПОСТАНОВИ:
ОСЪЖДА Г. М. М. от [населено място], ЕГН [ЕГН], да заплати на Общинско предприятие „Спорт и туризъм” [населено място], сумата 340 лв. разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

П.:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.