Определение №20 от 42013 по ч.пр. дело №1/1 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 20

Гр. С., 09.01.2015 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 8.01.15 г. в състав:

П.: МАРИЯ ИВАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА
ОЛГА КЕРЕЛСКА

Като разгледа докладваното от съдия И. ч.гр.д. №1/15 г., намира следното:

Производството е по чл.309, ал.1 ГПК.
В. Д. и Д. Д. са подали молба за отмяна на влезлите в сила решение на Варненски окръжен съд /ОС/ по в.гр.д. №1919/12 г. и решение на Варненски районен съд /РС/ по гр.д. №716/11 г. и са поискали да се спре изпълнението им. С цитираните решения е отхвърлен предявеният от двете молителки иск за делба на недвижими имоти.
Искането за спиране на изпълнението е неоснователно – влезлите в сила решения са отхвърлителни за иска, не подлежат на принудително изпълнение и респ. на спиране по реда на чл.309, ал.1 ГПК – ТР №2/12 г. на ОСГТК.
Поради изложеното ВКС на РБ, трето гр. отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Д. К. и В. Д. за спиране на изпълнението на посочените по – горе влезли в сила решения на ОС Варна и РС Варна, с които е отхвърлен предявеният от молителките иск за делба.

П.: ЧЛЕНОВЕ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
ver