Определение №20 от 43111 по гр. дело №704/704 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

4
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 20
София, 11.01.2018 година
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на тридесети ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Симеон Чаначев
Членове: Диана Хитова
Александър Цонев

изслуша докладваното от съдията Александър Цонев гр. д. № 3585/17 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 от ГПК.
Съдът е сезиран с касационна жалба на Д. а. за м. и т. н. срещу решение № 1281/ 27.02.2017г. постановено по в.гр.д. 16020/2016г. на СГС ІІ-Г състав, с което е потвърдено решение №16410/19.10.2016г. на СРС, ГК- 145 състав, с което е отменено дисциплинарното уволнение на И. В. Т. и е възстановен на длъжностите „технически сътрудник“ и „изпълнител- куриер“. Жалбата съдържа мотивирано изложение на касационните основания и към нея е приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване.
В срока за отговор ищецът И. Т. е възразил срещу допускането на касационно обжалване и срещу отмяната на въззивното решение.
Касационната жалба е подадена в срок и е допустима.
Относно предпоставките за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, ВКС намира следното:
Ищецът И. Т. твърди в исковата молба, че е работил при ответника по два трудови договора на длъжност „технически сътрудник“ и „куриер“, както и че двата трудови договора за прекратени с процесната заповед за дисциплинарно уволнение от 10.08.2015г. с посочено в нея основание- системно нарушение на трудовата дисциплина. Ищецът твърди, че не е извършил нарушение на трудовата дисциплина, поради което иска отмяна на уволнението и по двата договора и възстановяване на работа на двете длъжности.
В срока за отговор работодателят е възразил, че уволнението е законно, както и че ищецът е извършил нарушенията на трудовата дисциплина, посочени в заповедта за уволнение.
С решението си първоинстанционният съд е приел, че ищецът е бил назначен по трудов договор на длъжността шофьор на 20.08.2014г. и по допълнителен трудов договор на длъжността „изпълнител- куриер“ на 28.08.2014г.. Трудовото правоотношение на длъжността „шофьор“ бил прекратено на 19.05.2015г., а на 03.06.2015г. ищецът бил назначен на длъжност „изпълнител- технически сътрудник“ с нов трудов договор. Със заповед за дисциплинарно уволнение от 10.08.2015г. били прекратени и двата трудови договора за длъжността „куриер“ и „технически сътрудник“ на основание системни нарушения на трудовата дисциплина, като в заповедта за уволнение били посочени следните нарушения: при изпълнение на длъжността „технически сътрудник“ не бил представил трудовата си книжка след като бил назначен на длъжността „шофьор“ в периода 20.08.2014г.- 26.08.2014г.; при прекратяване на трудовия договор за длъжността „шофьор“ не бил представил трудовата си книжка от 10.06.2015г. до 28.07.2015г. и на 07.07.2015г. е управлявал незачислен му служебен автомобил. А при изпълнение на длъжността „куриер“ бил извършил следните нарушения- при назначаването на тази длъжност не бил представил трудовата си книжка и на 07.07.2015г. управлявал незачислен служебен автомобил. При тези факти СРС е приел, че заповедта за уволнение е незаконна и по двата трудови договора, тъй като не е налице системно нарушение на трудовата дисциплина и по двата трудови договори- за длъжността „технически сътрудник“ се сочат две нарушения, които са извършени преди сключването на трудовия договор, а за длъжността „куриер“ се сочат само две нарушения на трудовата дисциплина. Първоинстанционният съд е отменил уволнението и по двата трудови договора и е възстановил ищеца и на двете длъжности.
Във въззивната жалба ДАМТН е посочила, че решението е необосновано, тъй като ищецът бил извършил нарушенията посочени в заповедта за уволнение и е поискал отмяна на първоинстанционното решение и отхвърляне на исковете.
Въззивният съд е препратил към мотивите на първоинстанционното решение и е изложил собствени мотиви като е приел, че и по двете трудови правоотношения в заповедта за уволнение са посочени само две нарушения на трудовата дисциплина и липсвало системно нарушение на трудовата дисциплина.
В Изложението по чл. 284, ал.3, т.1 ГПК работодателят ДАМТН подържа основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал.1, т.3 ГПК, тъй като липсвало задължителна практика на ВКС по следния въпрос: „Следва ли да се приеме, че извършването на едно и също дисциплинарно нарушение, което е извършено от служителя по две трудови правоотношения е нарушение по чл. 189, ал.2 КТ от страна на дисциплинарно наказващия орган?“.
При тези данни относно обхвата на правния спор, решаващите мотиви на въззивния съд и посоченото в Изложението по чл. 284, ал.3, т.1 ГПК, ВКС намира, че не са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване:
Съгласно т.р.№ 1-2010-ОСГТК касационното обжалване по чл. 280, ал.1, т.1 ГПК се допуска, когато формулираният в изложението въпрос е включен в обхвата на правния спор и е обусловил правните изводи на съда, но даденото разрешение на въпроса е по тълкуването на неясна, противоречива или непълна правна норма и е необходимо създаването на задължителна практика на ВКС.
В случая не са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване. Поставеният въпрос не е обуславящ, тъй като съдът не се е произнесъл по него и отговорът на този въпрос е без значение за спора. Исковете са уважени от въззивния съд поради липса на системно нарушение на трудовата дисциплина, тъй като в заповедта за уволнение не са посочени поне три нарушения на трудовата дисциплина, а не поради това, че за едно и също нарушение може да се наложи само едно наказание. Освен това касаторът не е обосновал и наличието на допълнителните предпоставките от хипотезата на чл. 280, ал.1, т.3 ГПК. Поради изложеното касационният съд счита, че не следва да се допуска касационно обжалване на въззивното решение.
Воден от горното, ВКС
ОПРЕДЕЛИ:
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 1281/ 27.02.2017г. постановено по в.гр.д. 16020/2016г. на СГС ІІ-Г състав.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар