Определение №200 от 43217 по ч.пр. дело №1197/1197 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 200
гр. София, 27.04.2018 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и седми април две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА
МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева ч. т. д. № 1197 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК.
Постъпила е молба от [фирма] – [населено място] чрез пълномощника му адвокат Д. за спиране изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение № 953 от 19. 04. 2018 г. по т. д. № 459/2018 г. на Софийски апелативен съд, 6 състав. С решението, след отмяна на решение № 1948 от 18. 10. 2017 г. по т. д. № 4265/2016 г. на Софийски градски съд в частта, с която е отхвърлен предявеният от Е. И. И. срещу [фирма] иск по чл. 125, ал. 3 ТЗ за горницата над сумата 17 430 лв. до пълния предявен размер от 53 480 лв., [фирма] е осъдено да заплати на Е. И. И. на основание чл. 125, ал. 3 ТЗ сумата 36 050 лв., представляваща имуществено уреждане на отношенията при прекратяване участието на Е. И. И. като съдружник в [фирма] ведно със законните лихви върху главницата считано от 30. 05. 2016 г. до окончателното й изплащане.
Срещу въззивното решение в тази част е подадена касационна жалба вх. № 7 745 от 26. 04. 2018 г. от [фирма]. Касационната жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 283 ГПК и с нея са представени изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 2 ГПК и документ за внесена такса.
Приложено е преводно нареждане на [фирма], от което се установява, че по сметката на Върховен касационен съд е преведена сумата 36 050 лв. Постъпването на посочената сума по сметката за обезпечения на ВКС е удостоверено от счетоводител на съда със служебна бележка от 27. 04. 2018 г.
При тези данни настоящият състав намира, че са налице предпоставките по чл. 282, ал. 2 ГПК за спиране изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение, поради което молбата следва да бъде уважена.
Воден от горното, Върховният касационен съд, състав на Първо търговско отделение
О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА изпълнението на въззивно решение № 953 от 19. 04. 2018 г. по т. д. № 459/2018 г. на Софийски апелативен съд, 6 състав.
Да се издаде препис от определението на молителя.
Определението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.