Определение №201 от 41533 по ч.пр. дело №2555/2555 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 201

ГР. С., 16.09.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 29.07.13 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

Като разгледа докладваното от съдия И. гр.д. №2193/13 г., намира следното:

Производството е по чл.248 ГПК.
В срока по ал.1 от цитираната разпоредба е постъпила молба от Б. за допълване на постановеното по делото определение по чл.288 от ГПК с присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 1140 лв.
Ответницата по молбата М. И. я оспорва като неоснователна; евентуално прави възражение за прекомерност на разноските, с оглед характера на спора – трудов, и установения за тези дела размер на адвокатските възнаграждения в Наредба №1/2004 г. на В..
ВКС намира молбата за допустима и основателна. Разноските са поискани своевременно с отговора на касационната жалба и плащането им удостоверено с цитираните в молбата платежни документи. Своевременно е напревено и искането по чл.248 ГПК.
Основателно обаче е и възражението за намаляване на разноските за адвокатско възнаграждение поради прекомерност – спорът е трудов и не разкрива фактическа и правна сложност извън обичайните, а разглеждането на делото от ВКС е приключило в закрито заседание с определение по чл.288 ГПК, с което не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение.
Затова на осн. чл.78, ал.1-6 ГПК и по реда на чл.248 ГПК на молителя следва да се присъдят разноски за адв. възнаграждение в по-нисък от поискания размер, а именно – 600 лв..
Поради изложеното ВКС на РБ, трето гр. отделение

О П Р Е Д Е Л И :
ОСЪЖДА М. М. И. да заплати на Българска национална телевизия разноски за производството пред ВКС в размер на 600 / шестотин / лв., за адв. възнаграждение.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар