Определение №203 от 42640 по търг. дело №2725/2725 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 203
[населено място], 27.09.2016 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и седми септември през две хиляди и шестнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ :
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. N 2725/2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството по делото е образувано по молба на [фирма] с ЕИК[ЕИК] – [населено място], за отмяна на основание чл.303, ал.1, т.5 ГПК на влязлото в сила решение № 250 от 04.06.2015 г., постановено по в. гр. д. № 1222/2015 г. на Окръжен съд – Стара Загора. С определение № 216 от 07.10.2015 г. производството за отмяна е спряно до приемане на тълкувателно решение по тълкувателно дело № 7/2014 г. от ОСГТК на ВКС.
На 21.09.2016 г. по делото е постъпила молба вх. № 9179/21.09.2016 г. от [фирма], с която дружеството – молител е уведомило Върховния касационен съд, че се отказва от молбата за отмяна, и е поискало да се прекрати образуваното във връзка с нея производство. Молбата за отказ е подадена от Н. Г. К., който според вписването в Търговския регистър е член на Съвета на директорите на [фирма] и представлява еднолично дружеството. Отказът от молбата за отмяна, направен от законния представител на дружеството – молител, десезира Върховния касационен съд от разглеждане на молбата и на това основание производството по т. д. № 2725/2015 г. следва да бъде прекратено.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по т. д. № 2725/2015 г. по описа на Върховен касационен съд, Търговска колегия, поради отказ на [фирма] с ЕИК[ЕИК] от подадената молба за отмяна на влязлото в сила решение № 250 от 04.06.2015 г., постановено по в. гр. д. № 1222/2015 г. на Окръжен съд – Стара Загора.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на ВКС, Търговска колегия, в едноседмичен срок от връчването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest