Определение №204 от 42166 по гр. дело №2216/2216 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 204

Гр.С., 11.06.2015г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и шести май през двехиляди и петнадесета година, в състав

П.: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря …….., като разгледа докладваното от съдията Р. г.д. N.2216 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Л. К. П. срещу решение №.37/29.01.15 по г.д.№.983/14 на Окръжен съд Перник – с което е потвърдено решение №.1129а/17.11.14г. по г.д.№.05416/14 на Пернишки районен съд. С последното на основание чл.344 ал.1 т.3 КТ /при прекратено с окончателен акт производство по искове по чл.344 ал.1 т.1, т.2 и т.4 КТ като недопустимо/ на ищцата са присъдени 214,20лв. обезщетение за оставане без работа за периода 4.08.14г.-19.08.14г. /т.е. от датата на прекратяване на трудовия договор до изтичане на двуседмичния срок, в който тя е следвало да се върне на работа след отмяна на уволнението от работодателя/ – като искът е отхвърлен за разликата до пълния предявен размер от 2700лв. и за периода 21.08.2014г.-4.02.2015г.
Ответната страна Общински младежки дом П. оспорва жалбата, вкл. като недопустима предвид чл.280 ал.2 ГПК. Претендира разноски.

Касационната жалба е недопустима.
Съгласно чл.280 ал.2 ГПК не подлежат на касационно обжалване решения по въззивни дела с цена на иска до 5000лв. по граждански дела.
В случая въззивното решение е постановено по иск с цена 2700лв. – която е под установения в чл.280 ал.2 ГПК минимум. Поради това и то не подлежи на касационно обжалване, респективно касационната жалба следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима. На ответната страна разноски не се присъждат, тъй като не са представени доказателства за уговаряне и действително заплащане на такива /т.1 ТР №.6/2013 от 6 ноември 2013г., ОСГТК на ВКС/.

Мотивиран от горното, ВКС, ІІІ ГО

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Л. К. П. срещу решение №.37/29.01.15 по г.д.№.983/14 на Окръжен съд Перник.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от връчването му.

П.: ЧЛЕНОВЕ:

Разпореждане № от 42270 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ София, 23.09.2015 година Вероника Имова – председател на трето наказателно отделение на Върховния касационен съд, като разгледах касационния и допълнителния протест на Апелативна прокуратура

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
fertte salla test