Определение №207 от 40647 по ч.пр. дело №130/130 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 207

С., 14.04.2011година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 6 април две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 130/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274 и сл. ГПК.
Образувано е по частна жалба на Г. С. К. от[населено място], приподписана от адв. Ю. К., срещу определението на С. апелативен съд, І гр. с-в, № 202 от 26.02.2009г., постановено по ч.гр.д. № 389/2009г., с което е оставена без уважение частната жалба на Г. К. срещу разпореждане от 10.11.2008г. по гр.д. № 2587/2008г. на СГС, ГК, І-9 с-в, с което е върната частната му жалба от 03.11.2008г.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на обжалване съгласно правилото на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК. ВКС допуска касационно обжалване на тези определения когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК.
За да се произнесе по допускане на касационно обжалване на въззивното определение ВКС взе предвид следното.
С. градски съд е прекратил производството по делото по предявения от Г. С. К. против А. „М.” иск за признаване за установено, че ищецът не дължи сумата 131 484 лв. Съобщение за определението е връчено лично на частния жалбоподател на 28.09.2008г. на посочения в исковата молба адрес.
С разпореждане от 10.11.2008г. по посоченото по-горе дело С. градски съд е върнал подадената от Г. К. частна жалба срещу определението за връщане на исковата молба, като подадена след едноседмичния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК.
С обжалваното в настоящото производство определение С. апелативен съд е приел, че подадената на 03.11.2008г частна жалба правилно е върната като просрочена. Като неоснователни поради липса на данни по делото е приел твърденията на частния жалбоподател, че на по-късна дата съобщението е редовно връчено на пълномощника му.
Частният жалбоподател моли да се допусне касационно обжалване на въззивното определение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по процесуалноправния въпрос спазен ли е преклузивният срок за обжалване. Жалбоподателят оспорва отразената в съобщението дата на получаването му и представя като писмено доказателство копие от командировъчна заповед, с която се е командировал в качеството си на изп. директор на [фирма] в офиса на дружеството в[населено място] за периода от 25.09. до 30.09.2008г. Изложени са доводи, че в нарушение на практиката на ВКС съдът не е обсъдил направеното оспорване и представената командировъчна заповед.
ВКС намира, че не са налице сочените от частния жалбоподател основания за допускане на касационно обжалване на въззивното определение. Правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение е от значение за точното прилагане на закона, когато разглеждането му допринася за промяна на създадена поради неточно тълкуване съдебна практика, или за осъвременяване на тълкуването й с оглед изменения в законодателството и обществените условия, а за развитието на правото, когато законите са непълни, неясни или противоречиви – ТР № 1/2009г., т. 4. Поставеният от жалбоподателя въпрос е разрешен от съда при точно тълкуване на разпоредбата на чл. 275, ал. 1 ГПК. По делото е изпратено само едно съобщение за определението на първоинстанционния съд за прекратяване на производството по делото, оформено съобразно изискванията на чл. 44, ал. 1 ГПК. В съответствие с посочената разпоредба и съдебната практика съдът е приел, че разписката за връчване на съобщението е официален свидетелстващ документ и нейната доказателствена сила не е опровергана. Въззивният съд е обсъдил доводите на частния жалбоподател за наличието на друго съобщение, връчено на пълномощника му, и поради липса на такива данни по делото, го е приел за неоснователно. С частната въззивна жалба не е била представена командировъчна заповед, поради което въззивният съд не е изложил мотиви в тази насока.
Предвид изложеното не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното определение.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното определение на С. апелативен съд, І гр. с-в, № 202 от 26.02.2009г., постановено по ч.гр.д. № 389/2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар