Определение №207 от 40989 по ч.пр. дело №171/171 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 207

С. 21.03.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 19 март две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 171/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. второ ГПК.
Образувано е по частна жалба на адв. П. П., пълномощник на В. М. В. от [населено място], срещу определението на Върховния касационен съд, ІІІ г. о., № 727 от 30.12.2011г. по ч.гр.д. № 692/2011г., с което е оставена без разглеждане подадената от В. М. В. частна жалба против определение № 554/25.10.2011г. по ч.гр.д. №550/2011г. на ВКС, ІІІ г.о.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на ВКС, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
Върховният касационен съд е оставил без разглеждане частната жалба на В. М. В. против определение № 554/25.10.2011г. по ч.гр.д. № 550/2011г. на ВКС, ІІІ г.о. по съображения, че липсва процесуална възможност за обжалването му. Определението на ВКС по ч.гр.д. № 550/2011г. е постановено при условията на чл. 274, ал. 2, изр. 1 ГПК, то е окончателно и не подлежи на обжалване.
Частната жалбоподателка не е изложила оплаквания относно мотивите на съда за недопустимост на производството, а по съществото на спора за наличието на предпоставките за прекратяване на делото.
Определението е правилно.
С определение № 554 от 25.10.2011г. по ч.гр.д. №550/2011г. на ІІІ г.о., ВКС се е произнесъл по частна жалба на В. В. срещу определението на въззивния съд, с което е обезсилено първоинстанционното решение и е прекратено производството по делото поради отказ от иска. Постановеното от ВКС определение в хипотезата на чл. 274, ал. 2, изр. първо във вр. чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК е окончателно. Правилно с обжалваното в настоящото производство определение на ВКС е прието, че липсва процесуална възможност за обжалване на определението на ВКС, с което е извършен инстанционен контрол по същество на въззивно определение за прекратяване на производството по делото.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Върховния касационен съд, ІІІ г. о., № 727 от 30.12.2011г. по ч.гр.д. № 692/2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар