Определение №207 от 42100 по ч.пр. дело №1212/1212 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 207

гр. София, 06.04. 2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание, в състав:

П.: Ценка Георгиева
Членове: Илияна Папазова
Майя Русева

като изслуша докладваното от съдия Ц. Г. ч. гр. д. № 1212/2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1 ГПК.
Образувано по частна жалба на [фирма] [населено място], подадена от пълномощника адв. В. Г., срещу определението на Софийски апелативен съд, № 2825 от 14.11.2014 г. по ч. гр. д. № 3932/2014г., с което е оставена без разглеждане частната жалба на [фирма] срещу разпореждането на Софийски градски съд, ІІ Б възз. с-в. от 25.07.2014 г. по гр. д. № 9020/2014г. Частната жалба е само срещу отказа на съда да присъди на частния жалбоподател разноски по делото.
Ответникът по частната жалба [фирма] не е подал отговор в срока по чл. 276, ал.1 ГПК, но в отговора срещу частна жалба вх. № 94333/14г. е оспорил като прекомерен претендирания адвокатски хонорар.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 ГПК.
В частната жалба се правят оплаквания за материална незаконосъобразност на обжалваното определение и се иска отмяната му и присъждане на разноските както за производството пред въззивния съд, така и за настоящата инстанция. Развити са доводи, че неправилно въззивният съд е отказал да присъди разноските за подаването на частна жалба срещу разпореждането на първоинстанционния съд, тъй като към момента на обжалване на същото за [фирма] е съществувал правен интерес от водене на делото.
За да се произнесе по основателността на частната жалба ВКС съобрази следното:
Жалбоподателят по настоящето производство с частна жалба от 04.09.2014 г. е обжалвал пред Софийски апелативен съд разпореждане от 25.07.2014 г. по гр. д. № 9020/2014 г. на Софийски градски съд, с което е отменено предходно разпореждане от 18.07.2014 г. за издаване на изпълнителен лист за присъдените суми въз основа на решение от 01.07.2014 г. на Софийски градски съд по същото дело.
С определение от 08.09.2014 г. Софийски градски съд е оставил без уважение молбата по чл. 248 ГПК на [фирма] за изменение на решението в частта за разноските, след което е постановил разпореждане от 08.09.2014 г. за издаване на изпълнителен лист за присъдените суми за разноски по делото.
С оглед на това с последваща молба от 02.10.2014 г., частният жалбоподател [фирма] е заявил, че подържа частната си жалба единствено в частта относно искането му за присъждане на разноски в размер на 360 лв. В. съд е оставил без разглеждане частната жалба поради липса на правен интерес и не е присъдил разноските по делото с мотиви, че фактът на направени разноски за подаването на частна жалба не може да обоснове правен интерес от водене на делото.
ВКС намира частната жалба за основателна поради следните съображения:
Правният интерес от подаването на частната жалба срещу разпореждането от 25.07.2014 г. е отпаднал в последствие с постановеното месец по-късно разпореждане от 08.09.2014 г. за издаване на изпълнителен лист за исканите суми, т.е. с удовлетворяване искането на частния жалбоподател. При това положение направените от частния жалбоподател разноските за подаване на частната жалба се дължат от противната страна.
Искането на ответника по частната жалба [фирма] за намаляване поради прекомерност на адвокатското възнаграждение е основателно. И. интерес по делото е 4036 лв., при което минималният размер на адвокатското възнаграждение съгласно чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения за подаване на частната жалба е 200 лв. С оглед правната и фактическа сложност на спора и на основание чл. 78, ал. 5 ГПК заплатеното от [фирма] възнаграждение за адвокат е прекомерно и следва да се намали до 200 лв. На частния жалбоподател следва да се заплатят и разноските за настоящата инстанция в размер на 255 лв., или общо сумата 470 лв. за двете инстанции.
Водим от изложеното Върховният касационен съд, Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСЪЖДА [фирма] [населено място], да заплати на [фирма] [населено място] сумата 470 лв. разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

П.:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *