Определение №208 от 43588 по ч.пр. дело №2833/2833 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 208
гр. София, 03.05.2019 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и втори април две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА
МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева ч. т. д. № 2833 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 248 ГПК.
Постъпила е молба от И. Г. М., А. К. М. и „Л. Трейдинг“ ООД за допълване на постановеното по настоящото дело определение № 97 от 20. 02. 2019 г. в частта за разноските. Молителите твърдят, че с определението, с което не е допуснато касационно обжалване на определението на Софийски апелативен съд, съдът пропуснал да се произнесе по искането за разноски, направено с отговора на частната касационна жалба.
Ответникът по молбата „Уникредит Булбанк“ АД оспорва молбата, като поддържа възражения за неоснователност на молбата и по чл. 78, ал. 5 ГПК за прекомерност на претендираното адвокатско възнаграждение.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение като прецени доводите на страните и доказателствата по делото прие следното:
Молбата е подадена от надлежни страни в преклузивния срок по чл. 248, ал. 1 ГПК и е допустима.
Разгледана по същество, молбата е неоснователна.
Отговорността за разноски в исковия граждански процес е уредена в чл. 78 ГПК и е функционално обусловена от изхода на спора, предмет на делото. Съгласно чл. 81 ГПК съдът се произнася по разноските, когато такива са поискани от страните, във всеки акт, с който приключва делото в съответната инстанция. Правото на страните да претендират и получат извършените в хода на делото разноски е обвързано от законодателя с наличието на постановен от съда акт за приключване на делото в съответната инстанция, тоест с постановяването на определение за прекратяване на делото или на решение по съществото на правния спор.
С постановеното по настоящото дело определение № 97 от 20. 02. 2019 г., по повод подадената от „Уникредит Булбанк“ АД частна касационна жалба, не е допуснато касационно обжалване на определение № 2234 от 18. 07. 2018 г. по ч. гр. д. № 3244/2018 г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено определение от 29. 03. 2018 г. по гр. д. № 1835/2016 г. на Софийски градски съд, с което на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК е спряно производството по делото до приключване с влязъл в сила акт на производството по гр. д. № 38644/2016 г. на Софийски районен съд, 35 състав.
Определението, с което съставът на ВКС се е произнесъл по частната касационна жалба срещу определението на Софийски апелативен съд, не е от категорията на актовете по чл. 81 ГПК, с които съдът дължи произнасяне по отговорността на страните за разноски. При наличие на висящо производство пред Софийски градски съд по правния спор на страните основателността на претенцията на молителите за разноските, направени в производството пред ВКС по ч. т. д. № 2833/2018 г., е обусловена от крайния изход на спора след възобновяване на спряното производство. Разноските, включително направените в настоящото производство, следва да се разпределят от първоинстанционния съд съгласно разпоредбата на чл. 81 ГПК във връзка с чл. 78 ГПК. Поради това с определението от 20. 02. 2019 г. настоящият състав не е присъждал разноски и не е налице основание определението да бъде допълвано по реда на чл. 248 ГПК.
По изложените съображения молбата за допълване на определение № 97 от 20. 02. 2019 г. следва да бъде оставена без уважение.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на И. Г. М., А. К. М. и „Л. Трейдинг“ ООД за допълване на определение № 97 от 20. 02. 2019 г. по ч. т. д. № 2833/2018 г. на ВКС, ТК, Първо отделение в частта за разноските
Определението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.