Определение №211 от 41543 по ч.пр. дело №429/429 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 211
Гр. София, 26.09.2013 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и пети септември през две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

БОНКА ЙОНКОВА

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. N 31/2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл.248 ГПК.
Постъпила е молба от [фирма] – [населено място], за изменение на постановеното по делото определение № 483 от 02.07.2013 г. в частта за разноските.
В молбата се изразява несъгласие с преценката на съда, че дружеството няма право на разноски за производството по чл.288 ГПК поради недоказване на извършването им. Навеждат се аргументи, че след като в срока по чл.287 ГПК управителят на дружеството е подал отговор на касационната жалба, отговорът „очевидно” е изготвен от пълномощника – адвокат с приложено към същия пълномощно, което е съставлявало основание за присъждане на поисканите разноски за адвокатско възнаграждение.
Ответникът по молбата С. Ф. К. оспорва същата като неоснователна в писмен отговор, депозиран в срока по чл.248, ал.2 ГПК.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, след преценка на заявените доводи и на данните по делото, приема следното :
Молбата по чл.248 ГПК е подадена от надлежна страна в срока по чл.248, ал.1 ГПК и е допустима, но по същество е неоснователна.
Предвиденото в чл.248, ал.1 ГПК изменение на решението в частта за разноските е процесуален способ за поправяне на грешки, които съдът е допуснал при изчисляване и присъждане на направените от страните и своевременно поискани разноски. Способът на чл.248, ал.1 ГПК е неприложим в случаите, когато отказът на съда да присъди разноски или неправилното изчисление на разноските е последица от грешки и пропуски на страната, която иска изменение на решението, да докаже действителното извършване на разноските и техния размер.
При постановяване на определение № 483 от 02.07.2013 г. настоящият състав на ВКС е отказал да присъди разноски на ответника в производството по чл.288 ГПК [фирма] по съображения, че дружеството не е доказало извършването на разноски и конкретно – заплащането на адвокатско възнаграждение за изготвяне на отговор на касационната жалба. Твърдението в молбата по чл.248, ал.1 ГПК, че отговорът „очевидно” е изготвен от адвокат, след като е придружен с адвокатско пълномощно, е голословно, тъй като – както е констатирано и в определението по чл.288 ГПК, отговорът е подаден и подписан само от управителя на дружеството С. Василева и не съдържа каквито и да било данни за ползвана при изготвянето му правна помощ. Пропускът на дружеството – молител да оформи отговора на жалбата по начин, позволяващ да се направи извод за ползвана правна помощ от адвокат и за изплатено във връзка с нея адвокатско възнаграждение, не налага промяна в становището на съда за недоказаност на претендираните разноски и не може да послужи като основание за изменение на определението по чл.288 ГПК в частта за разноските. Процесуалният закон не предвижда процедура за даване на указания на ответника относно необходимостта от приподписване на отговора на касационната жалба от адвокат, поради което опитът на молителя да оправдае собствения си пропуск при оформяне на отговора с доводи за неизпълнение на задълженията на въззивния съд по администриране на касационната жалба е лишен от опора в закона.
По изложените съображения молбата за изменение на определението по чл.288 ГПК в частта за разноските следва да се остави без уважение като неоснователна.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на [фирма] – [населено място], за изменение на определение № 483 от 02.07.2013 г., постановено по т. д. № 31/2013 г. на ВКС, Търговска колегия, Второ отделение, в частта за разноските.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Вашият коментар