Определение №211 от 43748 по тър. дело №2028/2028 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 211
гр. София, 10.10.2019год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на седми октомври през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 2028 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.307, ал.1 ГПК.
Образувано е по молба на Е. К. С., Б. С., Е. И. И., Г. Е. Т. и С. И. Н., чрез адв.Д.З. за отмяна на влязло в сила решение № 113/07.11.2018г. по т.д. № 84/2018г. на Хасковски окръжен съд в частта, с която е определена начална датата на неплатежоспособността на „Фиеста Ентъртейтмънт“АД- 01.07.2017г.
В молбата за отмяна се поддържа становище, че молителите са явяват работници на посоченото дружество, които след м.юни 2017г. не са получавали трудовите си възнаграждения. След сезиране на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, последната е упражнила правото си по чл.625 ГПК и е поискала обявяване на „Фиеста Ентъртейтмънт“АД в несъстоятелност. Молителите твърдят, че поради неучастие на управителните органи на длъжника в производството по несъстоятелност делото е останало непопълнено с доказателства и съобразно заключението на ССЕ съдът е определил за начална дата на неплатежоспособността – 01.07.2017г. В последствие настоящите молители са открили нови писмени доказателства за движение по сметките на дружеството, от които е видно, че то е извършило многобройни и различни по вид разплащания във връзка с дейността си, което ако беше известно на решаващия състав на ХОС би довело до друга начална дата на неплатежоспособността. За молителите е налице правен интерес от исканата отмяна по чл.303, ал.1, т.1 ГПК, тъй като по-късната начална дата на неплажоспособността им би дало възможност да получат гарантираните вземания, произтичащи от трудови правоотношения при несъстоятелност на работодателя, с оглед изискването по чл.4, ал.2 Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – последният да е осъществил дейност най-малко 12 месеца преди началната дата на неплажоспособността.
Ответникът по молбата за отмяна „Фиеста Ентъртейтмънт“АД не е подал писмен отговор.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, І отделение, след като разгледа молбите за отмяна и извърши преценка на предпоставките за тяхната допустимост, на осн. чл.307, ал.1 ГПК констатира следното:
В чл.303, ал.1 ГПК са изброени лимитивно основанията за отмяна. За да се допусне произнасяне по основателността на соченото основание за отмяна, ВКС следва да е сезиран от лице, което има това право. Законът поставя като предпоставка за упражняване на правото на отмяна, условието молбата да е подадена от лице, което има качеството на заинтересована страна – т.е. това е лице, чиито интереси са засегнати пряко от постановения съдебен акт и има качеството на надлежна страна – т.е това е носителят на защитимото материално право и лицето, спрямо което е насочена защитата. По реда на чл. 303 и сл. ГПК не може да се търси защита на чужди права – т.е. на друга страна, която е участвала по делото или на лице, което не е било участник в процеса, но е следвало да участва, което лице има самостоятелен път на защита.
В случая молителите обосновават надлежната си процесуална легитимация от качеството си на работници на несъстоятелния длъжник.
Със ЗИДКТ – ДВ бр.102/2017г., по силата на пар.6, т.4 от заключителните разпоредби на който, считано от 31.03.2018г. към кръга на лицата, легитимирани да подадат молба по чл.625 ТЗ, са включени не конкретният работник или служител, а Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ при изискуеми и неизпълнени за повече от два месеца задължения за трудови възнаграждения към най-малко една трета от работниците и служителите на търговеца. По силата на посочената специална норма се дерогира общата хипотезата на процесуална субституция, при която задължително се призовава като страна и лицето, чието право е предявено по чл.26, ал.4 ГПК. Освен това изрично е предвидено като условие, че Изпълнителната агенция подава молба по чл.625 ТЗ, когато най-малко една трета от работниците и служителите имат неизплатени и изискуеми трудови възнаграждения. В случая самите молители – пет на брой, посочват, че общо работници и служители на длъжника са 150 човека, т.е. те не формират нормативно изискуемия брой работници и служители, нарушението на чието право на трудово възнаграждение се закриля от закона.
С оглед на гореизложеното молбата за отмяна следва да се остави без разглеждане.
Водим от което, състав на ВКС, Първо търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба от Е. К. С., Б. С., Е. И. И., Г. Е. Т. и С. И. Н., чрез адв.Д.З. за отмяна на влязло в сила решение № 113/07.11.2018г. по т.д. № 84/2018г. на Хасковски окръжен съд в частта, с която е определена начална датата на неплатежоспособността на „Фиеста Ентъртейтмънт“АД – 01.07.2017г.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.