Определение №215 от 40815 по ч.пр. дело №399/399 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 215

С. 29.09.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 28 септември две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: М. И.
И. П.

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 399/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е образувано по частна жалба на Н. Г. Г. от [населено място], подадена от пълномощника му Г. Н. Г., срещу определението на Софийски апелативен съд, ТК, ІІІ с-в, № 785 от 02.05.2011г. по в.ч.гр.д. № 834/2011г., с което е потвърдено определението на Софийски градски съд, ІV А възз. отд., № 1160 от 25.01.2011г. по ч.гр.д. № 14 868/2010г., с което е оставена без разглеждане частната жалба на Н. Г. Г. срещу извършен на 01.03.2010г. въвод във владение на недвижим имот по изп.д. № 725/2009г. на ЧСИ Н. П..
Върховният касационен съд намира частната жалба за процесуално недопустима поради следните съображения:
С обжалваното определение Софийски апелативен съд е потвърдил определението на Софийски градски съд, с което е оставена без разглеждане частната жалба на Н. Г. срещу извършен от частен съдебен изпълнител въвод във владение на недвижим имот
Определението на апелативния съд, с което е оставено в сила определението на окръжния съд, с което е прекратено производството по делото по обжалване действията на съдебен изпълнител, е окончателно. То не попада в хипотезата на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК, тъй като производството пред съответния окръжен съд, образувано по жалба срещу действията на съдебния изпълнител, не е исково производство. Съгласно приетото в ТР № 3/2005г. ОСГТК на ВКС, което не е загубило значение, в производството по чл. 435 – 437 ГПК окръжният съд действа не като въззивна инстанция, а като контролно отменителна инстанция, чието решение е окончателно. Преграждащите определения на окръжния съд подлежат на обжалване пред съответния апелативен съд, чието определение не подлежи на обжалване. Компетентността на Върховния касационен съд по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК е относно съдебни актове, които подлежат на триинстанционно разглеждане, а производството по обжалване на действията на съдебния изпълнител е уредено като двуинстанционно.
По изложените съображения частната жалба на Н. Г. следва да се остави без разглеждане.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Н. Г. Г. от [населено място], срещу определението на Софийски апелативен съд, ТК, ІІІ с-в, № 785 от 02.05.2011г. по в.ч.гр.д. № 834/2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар