Определение №219 от 41549 по гр. дело №3962/3962 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 219

С., 02.10.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в открито заседание на 24 септември две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 3962/2013 година

Производството е по чл. 307, ал. 1 ГПК.
С молба вх. № 9095 от 04.03.2013г. Т. Я. Х. от [населено място] моли да се отмени влязлото в сила решение на Бургаския районен съд, ІІІ гр. с-в, № 1353 от 04.10.2012г. по гр.д. № 2735/2012г., поправено с решение от 21.12.2012г. за поправка на очевидна фактическа грешка. Молбата за отмяна е основана на чл. 304 ГПК, а молителката твърди, че е узнала за решението на 08.02.2013г. когато е подала заявка за предоставяне на информация чрез фотокопиране на документи от делото, включително съдебното решение.
В подадения от ответницата по молбата Руска Т. Х. писмен отговор се наведени обстоятелства, че молителката е знаела за воденото срещу съпруга й Й. Х. дело – освен от оставяните в пощенската кутия и залепвани на вратата съобщения, и от връченото й лично със задължение да го предаде на Й. Х. съобщение с копие от решението. Претендира разноските по делото.
В отговор на молбата за отмяна, с молба от 01.04.2013г. ответникът Й. Х. заявява, че съпругата му е знаела за воденото между него и майка му дело.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о., като извърши проверка по реда на чл. 307, ал. 1 ГПК за допустимостта на молбата за отмяна намира, че същата е процесуално недопустима поради следните съображения:
Съгласно чл. 305, ал. 1, т. 5 ГПК, в случаите по чл. 304 ГПК молбата за отмяна се подава в тримесечен срок от узнаване на решението. Видно от приложеното на л. 48 от делото съобщение до ответника Й. Х. Х., препис от решението по гр.д. № 2735/2012г. на Бургаския районен съд е връчено лично на 07.11.2012г. на съпругата му Т. Х. срещу подпис, със задължение да му го предаде. Изготвеното и подписано от връчителя Надежда В. Д. съобщението съставлява официален документ и има материална доказателствена сила относно удостоверените в него обстоятелства, поради което неоснователни са твърденията на молителката в молбата й от 07.06.2013г., че подписът не е положен от нея. Описаната в молбата /л. 23/ история на отношенията в семейството също сочи на това, че молителката е била информирана за воденото между съпруга й и майка му дело, решението по което е предмет на молбата за отмяна.
Предвид изложеното следва да се приеме, че молителката е узнала за постановеното решение на 07.11.2012г. Както бе посочено по-горе молбата за отмяна е подадена на 04.03.2013г. – след изтичане на преклузивния тримесечен срок.
По изложените съображения и на основание чл. 307 във вр. чл. 286, ал. 1, т. 1 ГПК молбата за отмяна следва да се остави без разглеждане като процесуално недопустима. На ответницата Руска Т. Х. следва да се присъдят разноските по делото в размер на 300 лв.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата, подадена от Т. Я. Х. от [населено място] за отмяна на основание чл. 304 ГПК на влязлото в сила решение на Бургаския районен съд, ІІІ гр. с-в, № 1353 от 04.10.2012г. по гр.д. № 2735/2012г., поправено с решение от 21.12.2012г. за поправка на очевидна фактическа грешка.
ОСЪЖДА Т. Я. Х. от [населено място] да заплати на Руска Т. Х. от [населено място], [община], сумата 300 лв. разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар