Определение №22 от 43116 по ч.пр. дело №4290/4290 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 22

София , 16.01.2018 година

С определение № 537 от 13.11.2017 г. по ч. гр.д. № 4290/2017 г. на Четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд в производство по чл. 274, ал.2 ГПК е потвърдено разпореждане № 144 от 03.10.2017 г. по ч. гр.д. № 1970/2017 г. на съдия при Трето гражданско отделение на Върховния касационен съд, с което е върната на основание чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК частна жалба вх. № 7788 от 11.07.2017 г., подадена от Д. С. К. против разпореждане № 102 от 06.07.2017 г.
Срещу определението е постъпила частна жалба вх. № 12672 от 23.11.2017 г., подадена от Д. С. К. от [населено място].
Частната жалба е процесуално недопустима.
Определенията, с които Върховният касационен съд се произнася по жалба срещу определение или разпореждане на друг състав на съда са окончателни. С постановяването им инстанционният контрол е изчерпан.
Актовете на Върховния касационен съд са необжалваеми. Единственото изключение е по чл. 274, ал. 2, пр. ІІ-ро ГПК, по който ред подлежат на въззивно обжалване само определения, в които състав на Върховния касационен съд се е произнесъл за първи път с акт, преграждащ развитието на производството или в изрично посочените в закона случаи. Когато състав на Върховния касационен съд се е произнесъл по правилността на акта на друг състав на Върховния касационен съд, определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Частната жалба против определението на Върховния касационен съд, постановено в производство по чл. 278 ГПК вр. с чл. 274, ал. 2 ГПК е недопустима, поради което следва да бъде върната на подателя и.
Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско определение

Р А З П О Р Е Д И:

ВРЪЩА частна жалба вх. № 12672 от 23.11.2017 г., подадена от Д. С. К. от [населено място] против определение № 537 от 13.11.2017 г. по ч. гр.д. № 4290/2017 г. на Четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд.
Определението подлежи на обжалване пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

Съдия-докладчик:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed