Определение №220 от 41057 по гр. дело №52/52 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 220

С. 28.05.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 22 май две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 52/2012 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на МБАЛ [фирма] [населено място], приподписана от пълномощника адв. Н. Арсенов, срещу въззивното решение на Монтанския окръжен съд, от 14.09.2011г. по в.гр.д. № 269/2011., с което е отменено решението на Ломския районен съд, № 174 от 20.06.2011г. по гр.д. № 1950/2010г., с което са отхвърлени предявените от Р. М. Г. против МБАЛ [фирма] искове по чл. 344 ал. 1, т. 1 и 2 КТ, и вместо това с въззивното решение исковете са уважени.
Ответницата по касация Р. М. Г. от [населено място] моли касационната жалба да се остави без разглеждане като подадена след срока за обжалване, евентуално ако се разгледа да не се допусне касационно обжалване. Претендира разноските по делото.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима. Доводите на ответницата по жалбата, че касационната жалба е подадена след срока за обжалване, са неоснователни. Касационната жалба е подадена в срок съобразно обявената по реда на чл. 315, ал. 2 ГПК дата, от която започва да тече 30-дневният срок за обжалване на въззивното решение.
Не са налице обаче предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение.
В изложение на основанията за допускане на касационно обжалване касаторът МБАЛ [фирма] моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение без да е посочил на кое от трите основания по чл. 280, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ГПК следва да се допусне обжалване, и без да е формулирал материалноправен или процесуалноправен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК. Изложени са оплаквания за неправилност на решението.
Съгласно чл. 280, ал. 1 ГПК и приетото с т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС, касаторът е длъжен да посочи правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, като израз на диспозитивното начало в гражданския процес. Обвързаността на касационния съд от предмета на жалбата се отнася и до фазата на нейното селектиране. Обжалваното въззивно решение не може да се допусне до касационен контрол, без да бъде посочен конкретен материалноправен или процесуалноправен въпрос от значение за решаването на делото, решен от въззивния съд при някоя от хипотезите на т. 1-3 на чл. 280, ал. 1 ГПК.
По изложените съображения въззивно решение не следва да се допусне до касационно обжалване.
По делото е постъпила и частна жалба от Р. М. Г. срещу разпореждането на Монтанския окръжен съд от 05.10.2011г. по гр.д. № 269/2011г. с което е оставена без уважение молбата й за издаване на изп. лист за присъдените разноски по делото.
Предвид влизане в сила на въззивното решение с постановяване на настоящото определение, липсва правен интерес от обжалване на определението, поради което същата следва да се остави без разглеждане.
На ответницата по касация следва да се присъдят 700 лв. разноски по делото.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Монтанския окръжен съд, от 14.09.2011г. по в.гр.д. № 269/2011.
ОСЪЖДА МБАЛ [фирма] [населено място], да заплати на Р. М. Г. от [населено място] сумата 700 лв. разноски по делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Р. М. Г. против разпореждането на Монтанския окръжен съд от 05.10.2011г. по в.гр.д. № 269/2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно в частта, с която не се допуска касационно обжалване, и може да се обжалва с частната жалба в частта, с която е оставена без разглеждане частната жалба на Р. Г. в едноседмичен срок от съобщението пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар