Определение №220 от 42640 по търг. дело №2809/2809 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 220
[населено място], 27.09.2016 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и шести септември през две хиляди и шестнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ :
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. N 2809/2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл.248 ГПК.
Постъпила е молба от [фирма] със седалище в [населено място] – чрез пълномощника адв. А. Б. – Д., за изменение на постановеното по настоящото дело определение № 649 от 29.07.2016 г. в частта за разноските.
В молбата се твърди, че с молба вх. № 13687/17.12.2015 г. са представени доказателства за заплащане на адвокатско възнаграждение за производството по чл.288 ГПК в размер, удостоверен в списък по чл.80 ГПК, които не са взети предвид от касационната инстанция при произнасянето по отговорността за разноски. Поради изложеното се прави искане за изменение на определението по чл.288 ГПК в частта за разноските с присъждане на адвокатското възнаграждение в размер на 541.80 лв.
Препис от молбата е връчен на насрещната страна В. Х. Б. от [населено място], която не е заявила становище в предоставения за това срок.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, след преценка на доводите в молбата и на доказателствата по делото, намира следното :
Молбата е подадена от надлежна страна в преклузивния срок по чл.248, ал.1 ГПК и е допустима.
С определение № 649 от 29.07.2016 г. по настоящото дело не е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 428 от 28.05.2015 г. по в. т. д. № 598/2015 г. на Варненски окръжен съд в частта, с която след отмяна на решение по гр. д. № 5627/2014 г. на Варненски районен съд е признато за установено по реда на чл.422 ГПК, че В. Х. Б. дължи на [фирма] сумата 6 357.23 евро, ведно със законната лихва от 07.01.2014 г. до окончателното плащане, за която е издадена заповед за изпълнение въз основа на документ по чл.417, т.6 ГПК. В съобразителната част на определението е констатирано, че с отговора на касационната жалба ответникът по касация [фирма] е направил искане за присъждане на разноски за производството по чл.288 ГПК, за които е представил списък по чл.80 ГПК и фактура за уговорено адвокатско възнаграждение в размер на 541.80 лв. в полза на адв. А. Б. – Д., но искането за разноски не е уважено поради извода, че не са представени доказателства за реално заплащане на адвокатското възнаграждение по предвидения във фактурата начин – чрез банков превод.
Молбата за изменение на определението по чл.288 ГПК в частта за разноските е основателна. При разглеждането й съставът на ВКС установи, че с молба вх. № 13687/17.12.2015 г. от [фирма] е представено извлечение от банкова сметка, удостоверяващо, че на 28.09.2015 г. банковата сметка на дружеството в [фирма] е заверена със сумата 541.80 лв., преведена на основание фактура № [ЕГН]/14.09.2015 г. Посочената фактура е представена с отговора на касационната жалба, заедно със списък по чл.80 ГПК и договор за правна помощ, като с нея е оформена счетоводната операция по начисляване на сумата 541.80 лв., уговорена като адвокатско възнаграждение за изготвяне на отговора от пълномощника на [фирма] адв. А. Б. – Д.. Молбата от 17.12.2015 г. е депозирана след подаване на отговора и поради грешка от страна на състава на ВКС представеното с нея извлечение не е взето предвид при произнасяне по отговорността за разноски.
По изложените съображения и на основание чл.248 ГПК постановеното по настоящото дело определение № 649 от 29.07.2016 г. следва да бъде изменено в частта за разноските и В. Х. Б. да бъде осъдена да заплати на [фирма] разноски за производството по чл.288 ГПК в размер на 541.80 лв.
Мотивиран от горното Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ИЗМЕНЯ определение № 649 от 29.07.2016 г., постановено по т. д. № 2809/2015 г. по описа на ВКС, Търговска колегия, в частта за разноските като ОСЪЖДА В. Х. Б. с ЕГН [ЕГН] от [населено място], [улица], вх.Е, ап.137, да заплати на [фирма] с ЕИК[ЕИК] – [населено място], [улица], сумата 541.80 лв. /петстотин четиридесет и един лв. и осемдесет ст./ – разноски по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Определение №456 от 1.4.2015 по гр. дело №567/567 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 456 София,01.04.2015г. Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на тридесет и първи март две хиляди и петнадесета

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest