Определение №221 от 8.6.2012 по гр. дело №432/432 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№221

гр.София, 08.06.2012 година

В. касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение в закрито заседание на пети юни две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
ВЕСЕЛКА МАРЕВА

изслуша докладваното от
председателя (съдията) СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
гражданско дело под № 432/2012 година

Производството е по чл.288 ГПК.
Н. В. Б. от [населено място] е подал касационна жалба вх.№ 992 от 23.03.2012 год. срещу въззивното решение № 636 от 17.02.2012 год. по в.гр.дело № 1187/2011 год. на Благоевградския окръжен съд, с което е отменено решение № 1915 от 15.07.2011 год. по гр.дело № 730/2010 год. на Санданския районен съд и е отхвърлен предявения от касатора, в качеството му на наследник на П. Р. Т., срещу Туристическо дружество „Е.”, [населено място] иск за признаване за установено, че ответникът не е собственик на нива от * дка, представляваща част от имот №*, находящ се в м.”К.”, землище на [населено място], целият имот с площ * дка, при граници и съседи на целия имот: имот № *-др.селищна територия на [населено място], имот № *-местен път на [община], имот № *-гора в земеделски земи на наследници на П. С. Л., имот № * на наследници на Л. Н. П., имот № *-ливада на наследници на П. Н. П. и имот № *-залесена територия на МЗГ-ДЛ.
Поддържат се оплаквания за съществени нарушения на съдопроизводствените правила и нарушение на материалния закон.
Като основания за допускане на касационно обжалване се сочат чл.280, ал.1, т.т.1, 2 и 3 ГПК.
Ответникът по касация ТД”Е.”, [населено място] е на становище, че жалбата е недопустима съгласно чл.280, ал.2 ГПК и следва да бъде оставена без разглеждане.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. намира, че касационната жалба е процесуално недопустима съгласно чл.280, ал.2 ГПК поради следните съображения:
С искова молба вх.№ 2164 от 02.06.2010 год. касаторът е предявил пред Санданския районен съд отрицателен установителен иск, че ответното ТД”Е.” не е собственик на нива от * дка, осма категория, извън строителните граници на [населено място], в м.”Б.”, при стари граници и съседи: К. Д. С., вада и Т. М., съставляваща част от имот с площ * дка, съставляваща имот № *, в м.”К.”.
От удостоверение изх.№ 94-00-1014/07.07.2009 год. на [община] /л.9 от гр.дело № 730/2010 год. на РС-Сандански/ е видно, че данъчната оценка на нива от * дка, осма категория в землището на [населено място], м.”Б.” възлиза на 58 лева. Същата цена е посочена и в исковата молба.
Съгласно чл.69, ал.1, т.2 ГПК цената на иска за собственост е равна на данъчната оценка на недвижимия имот, т.е. възлиза на 58 лева. Меродавна е цената на иска към момента на предявяването му, която в случая е останала непроменена.
Настоящата касационна жалба е подадена на 23.03.2012 год., т.е. след изменението на чл.280, ал.2 ГПК/ДВ, бр.100 от 21.12.2010 год., в сила от същата дата/, която нова редакция на процесуалната норма предвижда критерий, изключващ касационното обжалване на въззивното решение, когато цената на иска по делото е до 5 000 лева. Това прави недопустимо касационното обжалване на въззивното решение № 636 от 17.02.2012 год. по в.гр.дело № 1187/2011 год. на Благоевградкия окръжен съд по силата на незабавното действие на новата процесуалноправна уредба.
Предвид на това, при условията на иззета компетентност, настоящата инстанция следва да върне касационната жалба на основание чл.286, ал.1, т.3 във връзка с чл.280, ал.2 ГПК и да прекрати касационното производство.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.
О П Р Е Д Е Л И:

ВРЪЩА касационна жалба вх.№ 992 от 23.03.2012 год. на Н. В. Б. от [населено място], срещу решение № 636 от 17.02.2012 год. по в.гр.дело № 1187/2011 год. на Благоевградския окръжен съд.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 432/2012 год. на Върховния касационен съд, ІІ г.о.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на гражданската колегия на ВКС в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
ЧЛЕНОВЕ: /п/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest