Определение №223 от 26.3.2012 по ч.пр. дело №151/151 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 223
София, 26.03.2012 г.
Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори март две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ВАНЯ АТАНАСОВА
изслуша докладваното от съдията Ваня Атанасова ч.гр.д. № 151/2012 година.
Производството е по чл. 274, ал.3 ГПК.
Образувано е по частна жалба на [фирма] против определение № 1548/16. 12. 2011 г. по ч. гр. д. № 1040/2011 г. на Плевенски окръжен съд, ІV въззивен състав, с което е отменено определение № 115 от 6. 07. 2011 г. по гр. д. № 325/2011 г. на РС – Червен бряг и делото е върнато на РС – Червен бряг за продължаване на съдопроизводствените действия. Излагат се съображения за незаконосъобразност на определението и се иска отмяната му и уважаване на отвода за местна неподсъдност.
Ответникът по частната жалба Ц. В. В. прави възражение за недопустимост на същата и поддържа правилност на атакуваното определение.
Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение, извършвайки проверка относно допустимостта на частната жалба, прие следното:
Частната жалба е подадена срещу неподлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното по нея производство – прекратено.
Определенията на въззивен съд, с които се отменя прекратително определение на първоинстанционен съд по чл. 121 ГПК, уважаващо възражение за местна неподсъдност на делото, и делото се връща за продължаване на съдопроизводствените действия пред посочения с исковата молба съд, нямат преграждащ характер, тъй като със същите не се препятства възможността за разглеждане на делото от сезирания от ищеца съд. В този смисъл е и ТР № 1/2001 г., т. 5, според което към преграждащите определения се причисляват само тези, с които се прегражда пътя на защита пред сезирания съд, т.е. с които се уважават възражения за местна неподсъдност. Определението по своя характер не съдържа и разрешение по същество на друго производство с предмет материалноправен спор. Поради това и с оглед разпоредбата на чл. 274, ал. 3 ГПК следва да се приеме, че атакуваното определение е изключено от касационен контрол.
По изложените по-горе съображения Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от [фирма] частна касационна жалба против определение № 1548 от 16. 12. 2011 г. по ч. гр. д. № 1040/2011 г. на Плевенския окръжен съд, ІV въззивен състав И ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. д. № 151/2012 г. по описа на Върховния касационен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от връчването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар