Определение №225 от 41554 по гр. дело №5783/5783 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 225

С., 07.10.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 3 октомври две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

При участието на секретаря А. Б., разгледа докладваното от съдията Ц. Г. дело № 5783/2013 година

Постъпила е касационна жалба от [фирма] [населено място], подадена от пълномощника адв. Д. Г. Д.-К., против въззивното решение на Видинския окръжен съд, ГО, № 107 от 10.06.2013г. по в.гр.д. № 349/2008г., с което е потвърдено решение № 197/13.04.2008г. по гр.д. № 1845/2007г. на Видинския районен съд, с което е оставен без разглеждане предявеният от [фирма] иск с правно основание чл. 26, ал. 1 ЗЗД, като недопустим.
Ответникът по касация В. М. В. от [населено място] в подадения от пълномощника му адв. Г. Иванова писмен отговор моли решението да се потвърди и да му се присъдят разноските по делото.
Касационната жалба е подадена чрез въззивния съд на 15.07.2013г. и е постъпила във ВКС на 19.09.2013г., т.е. производството пред ВКС е висящо от 19.09.2013г. По отношение на касационните жалби се прилага разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК в редакцията по ДВ бр. 100 от 21.12.2010г., в сила от 21.12.2010г., съгласно която не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5 000 лв.
В случая данъчната оценка на процесния имот, видно от удостоверението на [община] на л. 21 от делото, е 8090,11 лв. Цената на иска, определена съгласно действалата към момента на предявяването му разпоредба на чл. 55, ал. 1, б. „г” вр. б. „б” ГПК /отм./, е 2022,53 лв. С исковата молба е посочена цена на иска 3 418 лв. Цената на иска се определя при предявяването му съгласно действащите към този момент правила и остава неизменна за цялото производство – ТР № 8 от 31.10.2012г. ОСГК на ВКС.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че касационната жалба е процесуално недопустима и на основание чл. 286, ал. 1, т. 3 ГПК следва да се върне. На ответника по касация В. М. В. от [населено място] следва да се присъдят разноските по делото в размер на 200 лв.
Водим от горното ВКС, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА касационната жалба на [фирма] [населено място], против въззивното решение на Видинския окръжен съд, ГО, № 107 от 10.06.2013г. по в.гр.д. № 349/2008г.
ОСЪЖДА [фирма] [населено място] да заплати на В. М. В. от [населено място] сумата 200 лв. разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар