Определение №225 от 7.6.2016 по ч.пр. дело №1822/1822 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 225

София, 07.06.2016 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД , гражданска колегия , трето отделение , в закрито заседание на втори юни през две хиляди и шестнадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
като изслуша докладваното от съдията Томов ч.гр. д. № 1822 по описа за 2016 год. за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274, ал.2 от ГПК образувано по частна жалба на Т. Й. Д. , чрез пълномощник адв. И. Ж. от АК Д. , срещу разпореждане №356 от 24.02.2016г по ч.гр.д. № 494/2015г на Варненски апелативен съд , с което поради неизпълнение в срок на указание до жалбоподателката за отстраняване на нередовности на подадена касационна частна жалба , същата е върната.
Частната жалбоподателка иска отмяна на разпореждането , тъй като оспорва извода на съда за пропуснат срок .Тя е подала молба за удължаване на дадения от съда срок за отстраняване на нередовностите ,в която молба е изтъкнала е основания . Съдът е уважил молбата , удължил е срока , но не й е съобщил това. Според защитата , нормата на чл.63 ал.2 ГПК не сочи изрично,че разпореждането на съда по повод удължаване на срока не се съобщава ,следователно действа общия принцип.
Частната жалба е постъпила в срок и е допустима по реда на чл. 274,ал.2 от ГПК. Поради това приложеното към частната жалба изложение няма значението на обосновка при основанията за допускане до касационно обжалване , то изразява правните доводи на защитата .
Тези доводи са за незаконосъобразност н разпореждането за връщане и са неоснователни , като неоснователна е и частната жалба по същество .
Указанията , дадени от администриращия съд във връзка с редовността на постъпилата частна касационна жалба са съответни , което не се оспорва, както и че същите са били надлежно съобщени .Варненски апелативен съд е уважил изцяло постъпилата на 04.02.2016г молба за удължаване на срока с 14 дни , като с разпореждане от 05.02.2016г е постановил удължаването, считано от датата на разпореждането си (05.02.2016г),която дата е съвпадала и посочения в нормата на чл. 63, ал.2, предл.второ начален момент на удължения срок .След като на 24.02.2016г (сряда) съдът е констатирал ,че и в удължения срок , указанията по редовността не са изпълнени, правилно е върнал частната жалба .
Неоснователен е доводът за съществуващо задължение на съда да съобщава разпореждането за удължаване на срок , както и тезата на защитата за обвързване началото на удължения срок с връчването на това съобщение. В чл.63 ал.2 ГПК законодателно се определя от кога започва да тече продължението на срока, затова и по отношение на поискалата удължаване страна съдът не дължи съобщаване дали искането е удовлетворено и с колко е продължен срока , а страната следи за определените срокове с оглед на интересите си. Върховният касационен съд е установил горното разрешение и в практика си , предвид опр. №692 от 2013 по ч. гр.д № 6631/2013г и опр. № 739 от 2013г по ч гр.д № 2999/2012г. При това положение ,от значение за законосъобразността на понастоящем обжалвания акт е консатацията , че указанията не са изпълнени в дадения срок Ето защо частната жалба е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение .
По изложените съображения Върховният касационен съд , гражданска колегия , ІІІ г.о
О П Р Е Д Е Л И:

Оставя в сила разпореждане №356 от 24.02.2016г по ч.гр.д. № 494/2015г на Варненски апелативен съд ,с което поради неизпълнение в срок на указание за отстраняване на нередовности е върната подадена касационна частна жалба на Т. Й. Д..

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар