Определение №228 от 40528 по гр. дело №1048/1048 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 228

С. 16.12.2010година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б., трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 7 декември две хиляди и десета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 1048/2010г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Постъпила е касационна жалба от А. М. Г., подадена от пълномощника й адв. Б. Б., срещу въззивното решение на С. апелативен съд, ГК 8 с-в, № 234 от 22.03.2010г., постановено по в.гр.д. № 110/2010г., с което е оставено в сила решението на С. градски съд 1-12 с-в, № 54 от 28.10.2008г. по гр.д. № 4762/2007г., с което в производство по чл. 22а от Закона за закрила на детето е постановено детето Б. Л. Л. да бъде върнато в Б..
Касационната жалба е процесуално недопустима поради следните съображения:
Съгласно чл. 22г от Закона за закрила на детето /ДВ бр. 48/2000г., посл. изм. ДВ бр. 59/2010г./ решението на С. градски съд подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд, чието решение е окончателно. Предвиденото в закона двуинстанционно разглеждане на спора в случая е осъществено. След отмяната от Върховния касационен съд с решението по гр.д. № 1469/2009г. на решението на С. апелативен съд от 29.04.2009г. по в.гр.д. № 443/2009г., с което първоинстанционното решение на С. градски съд е било обезсилено и производството по делото прекратено, при новото разглеждане на делото въззивният съд е разгледал спора по същество. На основание посочената по-горе разпоредба на чл. 22г ЗЗакр.Д въззивното решение на С. апелативен съд не подлежи на касационно обжалване.
По изложените съображения касационната жалба следва да се остави без разглеждане и производството по делото да се прекрати.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на А. М. Г., подадена от пълномощника й адв. Б. Б., срещу въззивното решение на С. апелативен съд, ГК 8 с-в, № 234 от 22.03.2010г. по в.гр.д. № 110/2010г., и ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар