Определение №229 от 16.12.2009 по гр. дело №1812/1812 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 229
София,    16.12.2009 година
Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на седми декември две хиляди и девета година, в състав
ПРЕДСЕДАТЕЛ:        ТАНЯ МИТОВА
ЧЛЕНОВЕ:                 ЕМИЛ ТОМОВ
                                    ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ
разгледа докладваното от съдия Йорданов
гр.дело N 1812 /2009 г.:
Производството е по чл.307,ал.1 ГПК.
Образувано е по молба на К. Г. С., от с. Г., община К., за отмяна на влязло в сила съдебно решение от 11.06.2009 г. по (ч.) гр. д. № 3745 /2008 г. на Софийски градски съд, г.о., ІІ Б- възз. с-в., с което е оставена без уважение молбата му за отмяна на действие на частен съдебен изпълнител – въвод във владение по изпълнително дело с посочен номер.
Жалбата е подадена на 22.07.2009 г. и следователно в сроковете по чл.305,ал.1,т.4 и 5 ГПК.
Молителят от легитимирана страна, определената с разпореждане от 19.11.2009 г. държавната такса е платена, след изрични указания СГС е връчил препис на насрещната страна А. А. – длъжник по изпълнителното дело.
Процедурата по чл. 306,ал.3 ГПК продължава да не е изпълнена. СГС не е връчил препис от молбата и от приложенията и на насрещната страна – взискателя по изпълнителното дело Ц. В. Т.
Следва да се приеме, че производството по молба за отмяна е образувано преждевременно, то следва да се прекрати, а делото да се върне на СГС, г.о., ІІ Б- възз. с-в., за администриране на молбата съгласно изискванията на чл.306,ал.3 ГПК. Едва след това делото следва да се изпрати на ВКС за произнасяне по допустимостта на молбата.
Воден от изложеното съдът
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1812 /2009 г. по описа на ВКС, гражданска колегия, като преждевременно образувано.
ВРЪЩА молбата на К. В. С. на Софийски градски съд, г.о., ІІ Б- възз. с-в. по (ч.) гр. д. № 3745 /2008 г. за администриране – връчване на препис от нея и от приложенията и на насрещната страна – взискателя по изпълнителното дело Ц. В. Т. , за евентуален отговор в едноседмичен срок от получаване на преписа.
След изпълнение на процедурата делото да се изпрати на ВКС за произнасяне по допустимостта на молбата.
Определението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.

Оценете статията

Вашият коментар