Определение №229 от 4.4.2013 по ч.пр. дело №43/43 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 229

София, 04.04. 2013 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ,гражданска колегия , трето отделение , в закрито заседание на двадесет и пети март през две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
като изслуша докладваното от съдията Е. Томов ч.гр. д. № 43 по описа за 2013год., взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 ал.2 от ГПК, образувано по частна жалба на Х. А. П. и П. И. П. от [населено място] срещу определение №463 от 30.11.2012г по гр.д № 714//2012г на Върховен касационен съд І г.о , с което на основание чл. 307 ал.1 ГПК е оставена без разглеждане молба за отмяна на влязло в сила решение , подадена от настоящите жалбоподатели с мотивирано посочено в нея основание по чл. 303 ал.1 т.1 ГПК
Поддържа се оплакване за незаконосъобразност. Неправилно е прието ,че се касае за писмено доказателство, с което при дължимата грижа страната е могла да се снабди, съответно да го представи докато процесът е бил висящ. Искането за отмяна в случая е основано на две нови за страната обстоятелства , които са във взаимна връзка ,при това и двете са категорията факти ,които страната не би могла да узнае при полагане на обичайната грижа. Лицето , посочено като нотариус в договора за дарение , с който ищецът по делото се е легитимирал , към този момент е заемала длъжност съдебен изпълнител , а не нотариус. Второто обстоятелство е , че и подписът не е на това лице т.е удостоверителното изявление е неистинско . Гражданите не познават персонално длъжностните лица с нотариални функции, не може да им се възложи да разпознават и подписите им. Сочените обстоятелства молителите са узнали след като е била преклудирана възможността да се позоват на тях ,а те са от съществено значение за делото .
Върховен касационен съд ІІІ г.о намира частната жалба за основателна .
След като правилно е констатирал , че молбата на Х. А. П. и П. И. П. от [населено място] на основание чл. 303 ал.1 т.1 ГПК е процесуално допустима , отговаря на изискванията на чл. 306 ал.1 ГПК и е постъпила в тримесечния срок от влизане на решението в сила , съставът на Върховен касационен съд І г.о се е позовал на чл. 307 ал.1 ГПК . Молбата за отмяна е оставена без разглеждане, тъй като не са налице комулативно изискуемите законови предпоставки на чл. 303 ал.1 т.1 ГПК за допускане на отмяна – да се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото , които при решаването му да не са могли да бъдат известни на страните . Съставът е изложил съображения , че новооткритото обстоятелство , на което се позовават молителите, е обективираното в приложеното удостоверително писмо на Председателя на РС Добрич , новосъздадено писмено доказателство, с което същите са могли своевременно да се снабдят ,ако бяха проявили дължимата грижа за добро водене на делото.
Обжалваното определение следва да бъде отменено . Неправилно в случая съображенията за възможността и пропускът страната да извърши съответната официална справка , за проявена процесуална небрежност при водене на делото и пр. са отнесени към предпоставките за допустимост по чл. 307 ал.1 ГПК. Преценката дали страната е могла да узнае за изтъкваните обстоятелства по чл. 303 ал.1 т.1 ГПК и по-рано , съответно да се снабди с доказателство за тях своевременно в хода на делото , приключило с неблагоприятно за нея решение ,е преценка по същество ,свързана и съответно обемана от решаващите изводи на съда за наличие или липса на основанието за отмяна по чл. 303 ал.1 т.1 ГПК , за разлика от преценката кога на молителя е станало известно обстоятелството , изтъквано като ново ,с оглед тримесечния срок (чл. 305 т.1 ГПК ). В обжалваното определение не е съобразена разликата между допустимост на молбата за отмяна ,за което съдът следи по реда на чл. 207 ал.1 ГПК и допустимост на самата отмяна , които предпоставки съдът проверява при решаващата си дейност .
По изложените съображения Върховният касационен съд , сътав на ІІІ г.о ,
О П Р Е Д Е Л И:

Отменява определение №463 от 30.11.2012г по гр.д № 714//2012г на Върховен касационен съд І г.о
Връща делото на Върховен касационен съд І г.о за по- нататъшни процесуални действия

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар