Определение №229 от 42675 по търг. дело №1044/1044 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 229
[населено място], 01.11.2016 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и седми октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ :
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. N 1044/2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на [фирма] с ЕИК[ЕИК] със седалище в [населено място] срещу въззивно решение № 145 от 20.01.2016 г., постановено по в. т. д. № 1793/2015 г. на Софийски апелативен съд, 9 състав.
На 27.10.2016 г. по делото е постъпила молба вх. № 10472/27.10.2016 г., депозирана от адв. И. И. в качеството му на пълномощник на [фирма] с приложено към касационната жалба пълномощно. В молбата е посочено, че поради постигната от страните извънсъдебна спогодба дружеството оттегля подадената касационна жалба и моли производството по нея да бъде прекратено.
Оттеглянето на касационната жалба, извършено от упълномощен процесуален представител на страната – жалбоподател, десезира Върховния касационен съд от разглеждането на жалбата, поради което производството по т. д. № 1044/2016 г. по описа на ВКС, Търговска колегия, следва да бъде прекратено.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по т. д. № 1044/2016 г. по описа на Върховен касационен съд, Търговска колегия, поради оттегляне на подадената от [фирма] с ЕИК[ЕИК] – [населено място], касационна жалба срещу въззивно решение № 145 от 20.01.2016 г., постановено по в. т. д. № 1793/2015 г. на Софийски апелативен съд, 9 състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на ВКС, Търговска колегия, в едноседмичен срок от връчването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest