Определение №23 от 40234 по ч.пр. дело №61/61 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

                          
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 23
 
гр.София, 25 февруари  2010 година
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,  Първо наказателно отделение в закрито заседание на  две хиляди и десета година в  състав:
 
                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   
                                              ЧЛЕНОВЕ:    
                                                                    
                                                                                                                                                       
изслуша   докладваното  от   
председателя        (съдията)   ПЛАМЕН ТОМОВ
ч.наказателно дело под № 61/2010 година
 
Частният тъжител М. С. М. е обжалвал по реда на чл.351, ал.5 НПК разпореждането от 15 декември 2009 год. на съдията по ал.4 от разпоредбата, ръкописно изготвено върху друга негова жалба, която именно е върната с разпореждането, като неподлежаща на разглеждане по касационен ред (основанието за връщане по чл.351, ал.4, т.3 НПК).
Оспореното разпореждане е издадено, защото частният тъжител е останал недоволен от решение № 82 от 12 ноември 2009год. по вчнхд № 189/2009 год. на Разградския окръжен съд, с което е потвърдено разпореждането на районния съд в същия град за прекратяване на нчхд № 307/2009 год., образувано по частната тъжба на М. Оспореното разпореждане на РОС е мотивирано – макар и не изрично – с ограниченията в чл.346 НПК относно съдебните актове, подлежащи на касационно обжалване.
Разпореждането на РОС от 15 декември 2009 год. е оспорено първо пряко във ВКС (вх. № 35 от 8 януари 2010 год.), но впоследствие делото е комплектовано в РОС и с постъпването му във ВКС е станало повод за образуване на сегашното дело.
Жалбата на частния тъжител по реда на чл.351 НПК съдържа различни по характер негови възражения, но не и такива, които биха могли да имат значение за правилността на разпореждането на РОС от 15 декември 2009 год.
Прокурорът при Върховната касационна прокуратура е изразил становище за неоснователност на жалбата до ВКС.
Върховният касационен съд намери жалбата за неоснователна.
Оспореното с нея разпореждане е правилно, след като законът не допуска касационната проверка на съдебните актове за потвърждаване на постановено вече прекратяване на наказателното производство в първата инстанция (а не за неговото прекратяване за първи път във въззивната инстанция).
Ръководен от изложеното, ВКС – І наказателно отделение
 
Р Е Ш И:
 
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждането на Разградския окръжен съд от 15 декември 2009 год. по внчхд № 189/2009 год., изготвено върху жалбата на М. М. , която е върната с това разпореждане като неподлежаща на разглеждане по касационен ред.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
ЧЛЕНОВЕ: /п/
 
 
 
/СЛ
Вярно с оригинала!
СЕКРЕТАР:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар