Определение №231 от 42849 по ч.пр. дело №1210/1210 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 231
гр. София, 24.04.2017 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на деветнадесети април през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ :
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова ч. т. д. № 673/2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл. 274, ал.2, изр.2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Д. М. М. в качеството на [фирма] от [населено място], обл. Р., срещу определение № 5 от 05.01.2017 г., постановено от състав на Второ отделение при Търговска колегия на ВКС по ч. т. д. № 2384/2016 г. С посоченото определение е оставена без разглеждане частната жалба на Д. М. в качеството на [фирма], [фирма] и [фирма] срещу решение № 175 от 30.06.2016 г. по в. т. д. № 153/2016 г. на Апелативен съд В. в частта, с която е посочено, че решението не подлежи на касационно обжалване пред ВКС на основание чл.280, ал.2, т.1 ГПК.
В частната жалба се поддържа излагат оплаквания за неправилност на обжалваното определение и се прави искане за неговата отмяна.
Ответникът [фирма] – [населено място], обл. Б., оспорва жалбата с възражения, че същата е недопустима съгласно чл.274, ал.4 ГПК и неоснователна поради изчерпване на процесуалния ред за защита срещу решението по в. т. д. № 153/2016 г. на Апелативен съд В..
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след преценка на данните и доводите по делото, приема следното :
Частната жалба е допустима – подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК срещу определение, което подлежи на обжалване съгласно чл.274, ал.2, пр.1 във вр. с чл.274, ал.1, т.1 ГПК. Възражението на ответника за недопустимост на частната жалба е неоснователно, тъй като разпоредбата на чл.274, ал.4 ГПК е неприложима спрямо постановените от състав на ВКС определения, чието обжалване се реализира по реда на чл.274, ал.2 ГПК пред друг състав на същия съд.
Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.
За да остави без разглеждане частната жалба на Д. М. в качеството на [фирма], съставът на Второ отделение при Търговска колегия на ВКС е приел, че жалбата е процесуално недопустима, тъй като е насочена срещу съдебен акт, който не е от категорията на подлежащи на обжалване съдебни определения и разпореждания по чл.274, ал.1, т.1 и т.2 ГПК и чл.279 ГПК – решение на въззивен съд в частта, посочваща, че решението не подлежи на касационно обжалване пред ВКС на основание чл.280, ал.2, т.1 ГПК. Съдебният състав е изложил съображения, че в частта относно указанието за необжалваемост решението има характер на разпореждане и неговата правилност не подлежи на самостоятелна проверка, а се проверява по повод обжалване на евентуално разпореждане за връщане на касационната жалба като недопустима съгласно чл.280, ал.1, т.2 ГПК.
Определението за оставяне на частната жалба без разглеждане е правилно и следва да бъде потвърдено.
Постановените от съда определения, а по силата на препращането в чл.279 ГПК – и разпореждания, могат да бъдат обжалвани самостоятелно с частна жалба, когато отговарят на изискванията на чл.274, ал.1 ГПК. С разпоредбата на чл.274, ал.1 ГПК е предвидена възможност за обжалване само на определенията, които преграждат по-нататъшното развитие на делото /т.1/, както и на определенията, чиято обжалваемост е изрично уредена в закона /т.2/.
Съгласно чл.236, ал.1, т.7 ГПК указанието дали едно съдебно решение подлежи на обжалване, пред кой съд и в какъв срок, е част от необходимото съдържание на решението и не може да бъде обжалвано самостоятелно, отделно от самото решение. Както правилно е прието в обжалваното определение, в частта, с която е указано, че решението не подлежи на касационно обжалване на основание чл.280, ал.2, т.1 ГПК, решението има характер на разпореждане и тъй като не покрива нито една от хипотезите на чл.274, ал.1, т.1 и т.2 ГПК, не подлежи на самостоятелно обжалване с частна жалба пред по-горен съд. Преценката на въззивния съд за необжалваемост на решението би могла да бъде предмет на инстанционен контрол единствено по повод на частна жалба срещу разпореждане за връщане на касационна жалба срещу решението поради недопустимост на основание чл.280, ал.1, т.2 ГПК, което като преграждащо развитието на делото по смисъла на чл.274, ал.1, т.1 ГПК подлежи на обжалване по реда на чл.274, ал.2 ГПК.
Мотивиран от горното и на основание чл.274, ал.2, изр.2 ГПК, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 5 от 05.01.2017 г., постановено от състав на Второ отделение при Търговска колегия на ВКС по ч. т. д. № 2384/2016 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Вашият коментар