Определение №232 от 42110 по ч.пр. дело №1661/1661 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 232

гр. София, 16.04. 2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание, в състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: И. Папазова
М. Русева

като изслуша докладваното от съдия Ц. Г. ч. гр. д. № 1661/2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 2, второ ГПК.
Образувано е по частна жалба на Й. М. Й., подадена от пълномощника му адв. Г. П., срещу определение № 676 от 13.12.2014 г. по гр. д. № 5895/2014 г. на ВКС, І г.о., с което е оставена без разглеждане касационната жалба на Й. Й. срещу въззивното решение на Софийски градски съд по иска с правна квалификация чл. 31, ал. 2 ЗС.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275,ал. 1 ГПК срещу определение, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК.
Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
Частният жалбоподател Й. М. Й. е обжалвал пред Върховния касационен съд въззивното решение на Софийски градски съд от 28.04.2014 г. по гр. д. № 2973/2014 г., с което е потвърдено решението на Софийски районен съд, 76 с-в, от 22.04.2013 г. по гр. д. № 6590/2012 г., в частта, с която на основание чл. 348, ал. 1 ГПК е постановено изнасяне на публична продан на допуснат до делба подробно описан в решението недвижим имот и на основание чл. 346 ГПК във вр. чл. 31, ал. 2 ЗС Й. Й. е осъден да заплати на П. М. Т. сумата от 2174, 50 лв. обезщетение за изключително ползване от съсобственик за периода 13.04.2011 г. – 13.01.2013 г. на същия имот.
С обжалваното в настоящото производство определение № 676 от 13.12.2014 г. по гр. д. № 5895/2014 г. на ВКС І г.о., не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение в частта, с която делбеният имот е изнесен на публична продан, и е оставена без разглеждане на основание чл. 280, ал. 2 ГПК касационната жалба по иска с правна квалификация чл. 31, ал. 2 ЗС предвид цената на иска – 4 600 лв.
Определението на ВКС в подлежащата на обжалване част, с която касационната жалба е оставена без разглеждане, е правилно. Видно от молбата на П. М. Т. от 01.11.2012 г./ л. 23/ по гр. д. № 6590/2012 г. на Софийски районен съд, ищцата е направила искане за обезщетение за лишаване от право на ползване на процесния имот в размер на 4600 лв. Така формулираната претенция е под изискуемия от чл. 280, ал. 2 ГПК минимум от 5000 лв. за граждански дела, поради което касационно обжалване на въззивното решение в тази му част е недопустимо.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав Трето гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 676 от 13.12.2014 г. по гр. д. № 5895/2014 г. на ВКС, І г.о. в частта, с която е оставена без разглеждане касационната жалба на Й. М. Й. от 19.06.2014 г. срещу въззивното решение на Софийски градски съд от 28.04.2014 г. по гр. д. № 2973/2014 г. в частта, с която касаторът е осъден да заплати на П. М. Т. сумата от 2174, 50 лв.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар