Определение №234 от 41127 по търг. дело №1095/1095 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
N 234
София, 06.08.2012 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на втори август през две хиляди и дванадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ
ЛИДИЯ ИВАНОВА ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА БОНКА ЙОНКОВА

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. N1095/2011 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството по т. д. N1095/2011 г. е образувано по предявен от Б. П. Д. против [фирма] иск за отмяна на арбитражно решение N715 от 18.03.2010 г., постановено от арбитър Б. Г. по арбитражно дело N715/2010 г., с което Б. Д. е осъден да заплати на [фирма] сумата 2
953.86 лв., включваща непогасена главница, лихви и неустойка по договор
за револвиращ заем от 14.08.2009 г. С решение N104 от 03.07.2012 г. арбитражното решение е отменено на основание чл.47, т.4 ЗМТА и делото е върнато на арбитър Б. Г. за ново разглеждане.
След приключване на производството по чл.48 ЗМТА ищецът Б. Д. е депозирал молба вх. N7754/31.07.2012 г., с която е поискал да бъде обезсилен изпълнителния лист, издаден на 01.06.2011 г. от Софийски градски съд пот. д. N1617/2011 г. въз основа на отмененото арбитражно решение и да му бъдат издадени заверен препис от решение N
104/03.07.2012 г. и обратен изпълнителен лист за сумите, събрани от съдебния изпълнител в хода на образуваното въз основа на изпълнителния лист изпълнително дело.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, след
преценка на заявените искания и на данните по делото, намира следното : Изпълнителният лист от 01.06.2011 г. е издаден от Софийски
градски съд в съответствие с разпоредбите на чл.51 ЗМТА във вр. с чл.404, т.l и чл.406 ГПК – въз основа на постановеното от арбитър Б.

Г. арбитражно решение N 715 от 18.03.2010 г. по арбитражно дело N 71512010 г., за което по надлежния ред е удостоверено, че е влязло в сила и подлежи на принудително изпълнение. След като изпълнителният лист е издаден въз основа на предвидено в закона и подлежащо на принудително изпълнение изпълнително основание, искането за обезсилването му е неоснователно и следва да се остави без уважение. Постановената от Върховния касационен съд отмяна на арбитражното решение по реда на чл.48 във вр. с чл.47, т.4 ЗМТА съставлява основание за прекратяване на изпълнителното производство от съдебния изпълнител
– чл.433, ал.1, т.4 ГПК, но не обуславя обезсилване на издадения въз основа на отмененото арбитражно решение изпълнителен лист.
flеоснователно е и искането за издаване на обратен изпълнителен
лист за събраните в изпълнителното производство парични суми,
присъдени с отмененото арбитражно решение. По аргумент от чл.245, ал.З ГПК издаването на обратен изпълнителен лист в полза на длъжника срещу взискателя предполага окончателно прикл10чване на производството по делото с влязло в сила решение за отхвърляне на предявения против длъжника иск. В конкретния случай, макар да е постановена отмяна на арбитражното решение, арбитражното производство по предявения от [фирма] против Б. Д. осъдителен иск не е прикл10чило с окончателно решение за отхвърляне на иска, тъй като делото е върнато на арбитъра за ново разглеждане на основание чл.49
ЗМТА и понастоящем е висящо – обстоятелство, посочено от самия
молител в молбата от 31.07.2012 г.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
ОПРЕДЕЛИ .

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Б. П. Д. за обезсилване на изпълнителен лист, издаден на 01.06.2011 г. по т. д. №
1617/2011 г. на Софийски градски съд въз основа на арбитражно решение
№ 715/18.03.2010 г. по арбитражно дело N 715/2010 г. на арбитър Б.
Г..

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Б. П. Д. за издаване на обратен изпълнителен лист за сумите, събрани в полза на [фирма] в хода на образуваното във връзка с изпълнителния лист от 01.06.2011 г. изпълнително дело №
20115860400612 по описа на ЧСИ Б. Б. с рег. № 856.

ДА СЕ ИЗДАДЕ на Б. П. Д. заверен препис от решение № 104 от 03.07.2012 г., постановено по т. д. № 1095/2011 г. на
ВКС, II т. о.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар