Определение №234 от 41725 по ч.пр. дело №1687/1687 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 234

С. 27.03.2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 24 март две хиляди и четиринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 1687/2014г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. първо ГПК.
Образувано е по частна жалба на И. П. К. от [населено място], подадена от пълномощника й адв. А. Т., срещу определението на Софийски градски съд, ГО, ІV-В възз. с-в, от 17.10.2013г. по в.гр.д. № 15667/2012г. в частта, с която е оставена без разглеждане въззивната й жалба срещу решението на Софийски районен съд, 34 с-в, от 27.07.2012г. по гр.д. № 11966/2009г. в частта, с която е уважен иск по чл. 108 ЗС.
Срещу същото определение е постъпила частна жалба и от Е. Я. Духов и Надежда Б. Духова от [населено място], подадена от пълномощника им адв. И. Иванова, в частта, с която е оставена без разглеждане въззивната им жалба в частта, с която е уважен иск по чл. 26, ал. 2 ЗЗД.
Частните жалби са постъпили в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и са процесуално допустими съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. За да се произнесе по същество на частните жалби ВКС съобрази следното:
1. По частната жалба на И. П. К.:
В. съд е оставил без разглеждане като процесуално недопустима въззивната жалба на И. К. срещу първоинстанционното решение в частта, с която е уважен иск по чл. 108 ЗС, по съображения, че жалбоподателката не е страна по този иск. Освен това в жалбата се изтъкват съображения за накърнени права на трето лице, което по същество е процесуална субституция и недопустимо позоваване на права на трето лице.
Частната жалбоподателка развива доводи, че съдът не е мотивирал обосновано защо оставя без разглеждане жалбата.
Определението е правилно.
И. К. е ответник по иска по чл. 26, ал. 2 ЗЗД, но не е страна по иска по чл. 108 ЗС, който е предявен от ищеца И. К. срещу Е. и Надежда Духови като последващи купувачи и владелци на имота. В. жалба е процесуално недопустима поради липса на правен интерес – положителна процесуална предпоставка както за предявяването на иск /чл. 124, ал. 1 ГПК/, така и за обжалване на решението.
2. По частната жалба на Е. Я. Духов и Надежда Б. Духова:
Е. и Надежда Духови са ответници по предявения от И. К. ревандикационен иск, който е уважен. Обжалвали са първоинстанционното решение и в частта, с която е уважен искът по чл. 26, ал. 2 ЗЗД срещу Б. И. и И. К.. В. им жалба е оставена без разглеждане по съображения, че жалбоподателите не са страна по иска, с който е предявена недействителност на договора за продажба, поради което не са легитимирани да обжалват решението. Същите не са обвързани от силата на пресъдено нещо по този иск и на общо основание при разглеждане на иска по чл. 108 ЗС действителността на договора ще бъде обсъждана като преюдициално правоотношение по отношение съществуването на правото на собственост и титулярството му.
Частните жалбоподатели развиват доводи, че след като двата иска /по чл. 26, ал. 2 ЗЗД и по чл. 108 ЗС/ са съединени в едно производство, те нямат друг способ за защита и имат правен интерес да обжалват решението и в частта по иска по чл. 26, ал. 2 ЗЗД въпреки, че не са страна по този иск.
Определението е правилно.
Частните жалбоподатели не са страна по иска по чл. 26, ал. 2 ЗЗД поради което не са легитимирани да обжалват решението в тази част. Правилно въззивният съд е приел, че доводите и възраженията във връзка с правото на собственост на праводателя им ще бъдат обсъдени при разглеждане на иска по чл. 108 ЗС. Обстоятелството, че исковете по чл. 26, ал. 2 ЗЗД и по чл. 108 ЗС са обединени в едно производство не води до промяна на процесуалните способи за защита на частните жалбоподатели. Те не са встъпили като трето лице да помагат на праводателя си срещу когото е насочен иск по чл. 26, ал. 2 ЗЗД, и след като нямат това качество не биха могли да обжалват решението по иска по чл. 26, ал. 2 ЗЗД.
По изложените съображения определението е правилно и следва да се остави в сила.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Софийски градски съд, ГО, ІV-В възз. с-в, от 17.10.2013г. по в.гр.д. № 15667/2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар