Определение №234 от 43238 по ч.пр. дело №1068/1068 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 234

[населено място], 18.05.2018 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на четиринадесети май през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

като изслуша докладваното от съдия Генковска ч.т.д. № 1068 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274 ал.2 ГПК.
Образувано е по частни жалби от [фирма] и от Г. Я. С.-П., Т. Я. П. и [фирма] срещу определение № 36/ 18.01.2018 г. по ч.гр.д. № 22/2018 г. на Апелативен съд – В. в частта, с която е прекратено производството по делото по частната жалба на жалбоподателите против решение № 1506/18.10.2017г. по в.гр.д. № 1284/2017г. на В. в частта, с която е оставена без разглеждане подадената от Я. А. П. жалба против постановление за възлагане на недвижим имот от 10.01.2017г. /действителна дата 13.01.2017г./ на ЧСИ Ст.Д. по изп.дело № 20127180403191.
В жалбата са изложени съображения, че Я. П. има качеството трето лице по смисъла на чл.435, ал.4 ГПК и същата е била във владение на недвижимия имот към момента на налагане на възбрана върху него – 30.08.2012г. и има право на жалба по чл.435 ГПК. Иска се отмяна на обжалваното определение и връщане на същото на ВнАС за пордължаване на съдопроизводствените действия.
Ответникът по частните жалби – [фирма] счита обжалваното определение за правилно по съображения, подробно развити в писмения отговор.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като съобрази данните по делото и доводите на страните, приема следното:
Частните жалби са подадени от легитимирани лица, в срока по чл.275 ал.1 ГПК и са насочени срещу подлежащ на обжалване акт, поради което са процесуално допустими, но неоснователни по същество.

В изпълнителното производство по изп.дело № 20127180403191 на ЧСИ С. Д. [фирма], Г. Я. С.-П., Т. Я. П. и [фирма] се легитимират като длъжници, а лицето Я. П. като ипотекарен гарант. Първите четири лица и отделно Я. П. са подали жалби по реда на чл.435 ГПК срещу постановление за възлагане на недвижим имот по същото изп.дело. С решение № 1506/18.10.2017г. по в.гр.д. № 1284/2017г. на В. жалбите на [фирма], Г. Я. С.-П., Т. Я. П. и [фирма] са били оставени без уважение, а жалбата на Я. П. е била оставена без разглеждане както недопустима.
Срещу прекратителната част на решението на В. са били подадени пред ВнАС частна жалба от Я. П. и частна жалба от [фирма], Г. Я. С.-П., Т. Я. П. и [фирма].
С оглед на така установеното, ВКС прави следните правни изводи:
На осн. чл.26, ал.2 ГПК освен в предвидените от закона случаи никой не може да предявява от свое име чужди права пред съд. Законът има предвид както подаване на искови молби, така и на жалби. В случая [фирма], Г. Я. С.-П., Т. Я. П. и [фирма] са подали жалба по чл.435 ГПК и са получили решение по същество на същата. На осн. чл.437, ал.4 ГПК решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на последващ съдебен контрол. Тези лица не са активно процесуалноправно легитимирани да подадат частна жалба срещу решението на В. в частта, с която се оставя без разглеждане жалбата на Я. П. по чл.435 ГПК. Я. П. е упражнила самостоятелно правото си на частна жалба срещу прекратителната част на решението на В. и тази частна жалба е била разгледана по същество от ВнАС.
Ирелевантни към така посочените процесуални въпроси са доводите, развити в настоящата частна жалба, касаещи допустимостта на жалбата на третото за изпълнителното производство лице срещу действия на ЧСИ и основателността на жалбата му по чл.435 ГПК.
Предвид изложеното, съставът на Върховния касационен съд, Търговска колегия, първо отделение

О П Р Е Д Е Л И :
ПОТВЪРЖДАВА определение № 36/ 18.01.2018 г. по ч.гр.д. № 22/2018 г. на Апелативен съд – В. в прекратителната му част.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *